Nietypowa interwencja: taksówkarz i policjanci przyjęli poród

Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Włochy nie spo­dzie­wa­li się, że ich wczo­raj­sza służ­ba zakoń­czy się w nie­co­dzien­ny spo­sób. Funkcjonariusze pomo­gli rodzą­cej kobie­cie, któ­ra znaj­do­wa­ła się w samo­cho­dzie zapar­ko­wa­nym na pobo­czu ruchli­wej ulicy.

Fot. Pixabay

Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Włochy – sierż sztab. Jacek Mróz oraz sierż sztab. Radosław Kacperski – nie spo­dzie­wa­li się, że ich wczo­raj­sza służ­ba zakoń­czy się w nie­co­dzien­ny spo­sób. Funkcjonariusze pomo­gli rodzą­cej kobie­cie, któ­ra znaj­do­wa­ła się w samo­cho­dzie zapar­ko­wa­nym na pobo­czu ruchli­wej ulicy.

Policjanci z ogni­wa patro­lo­we­go KP Warszawa Włochy kil­ka minut po 18.00 jadąc Al. Jerozolimskimi zauwa­ży­li sto­ją­ce­go na pobo­czu for­da oraz tak­sów­kę. Uwagę funk­cjo­na­riu­szy zwró­ci­li męż­czyź­ni, któ­rzy na widok poli­cyj­ne­go radio­wo­zu zaczę­li machać ręka­mi. Sierż sztab. Jacek Mróz oraz sierż sztab. Radosław Kacperski posta­no­wi­li spraw­dzić, co się stało.

Kiedy poli­cjan­ci tyl­ko się zatrzy­ma­li, natych­miast pod­biegł do nich jeden z męż­czyzn i powie­dział, że w for­dzie znaj­du­je się jego żona, któ­ra zaczę­ła rodzić. Powiedział rów­nież, że wezwa­ne przez nie­go pogo­to­wie ratun­ko­we jesz­cze nie doje­cha­ło na miej­sce, a na dojazd do szpi­ta­la jest już za późno.

Policjanci raz jesz­cze wezwa­li karet­kę pogo­to­wia. Sierż sztab. Jacek Mróz zajął się zabez­pie­cze­niem miej­sca posto­ju aut, aby inny pojazd nie ude­rzył w zapar­ko­wa­ne­go for­da i aby nikt postron­ny nie prze­szka­dzał pasa­żer­ce. W tym samym cza­sie jego kole­ga z patro­lu, sierż sztab. Radosław Kacperski, wraz z tak­sów­ka­rzem przy­ję­li poród.

Do cza­su przy­jaz­du pogo­to­wia ratun­ko­we­go poli­cjan­ci oto­czy­li opie­ką mat­kę wraz z nowo naro­dzo­ną córecz­ką. Przybyły na miej­sce zespół medycz­ny zabrał obie do szpitala.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.