Niezwykłe znalezisko na budowie metra. „Zachowane w całości kule z okresu powstania są rzadkością”

Renata Kaznowska, wice­pre­zy­dent Warszawy poda­ła, że na budo­wie dru­giej linii metra zna­le­zio­no gra­nat armat­ni z cza­sów… Powstania Listopadowego!„A to zna­le­zi­sko z budo­wy #metro2 na Woli, a kon­kret­nie z budo­wy komo­ry kana­li­za­cyj­nej na ul. Wolskiej przy Płockiej. Kula (a wła­ści­wie gra­nat armat­ni) pocho­dzi z okre­su powsta­nia listo­pa­do­we­go. Archeolodzy z Państwowego Muzeum Archeologicznego, któ­rzy nad­zo­ru­ją roz­bu­do­wę #IIliniametra, pla­nu­ją wyko­rzy­stać ją na przy­go­to­wy­wa­nej przez muzeum wysta­wie. Zachowane w cało­ści kule z okre­su powsta­nia są rzad­ko­ścią. W tej chwi­li gra­nat jest oczysz­cza­ny – prze­cho­dzi 6-tygo­dnio­wą kąpiel z ultra­dź­wię­ka­mi” – poin­for­mo­wa­ła Renata Kaznowska, wice­pre­zy­dent Warszawy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.