Niezwysły targ przy ZOO. „Vintage bazar, flea market – słowem Mauerpark”

W Al. Solidarności 55 naprze­ciw­ko miś­ków sta­nie ZOO Market. Twórcy chcą skon­stru­ować pchli targ na wzór tego Berlińskiego z desi­gnem z lat 50., 60. i 70. Otwarcie nastą­pi 4 i 5 czerw­ca i będzie czyn­ny w każ­dy week­end. Wstęp wolny.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

„Robimy dla Was nasz wyma­rzo­ny bazar. Pchli targ to mało pre­cy­zyj­ne okre­śle­nie. Vintage bazar, flea mar­ket – sło­wem Mauerpark. Tam kie­ru­je­my swo­je pierw­sze kro­ki w Berlinie, bo uwiel­bia­my takie baza­ry, na któ­rych może­my zna­leźć design z lat 50., 60., 70., retro ubra­nia i dodat­ki, sta­re książ­ki i pły­ty, gdzie zje­my coś pysz­ne­go, posłu­cha­my muzy­ki. I poczu­je­my kli­mat mia­sta.” – piszą orga­ni­za­to­rzy – „U nas też tak będzie. Soboty i nie­dzie­le, w ludz­kich porach, 11–17, co tydzień, nie­za­leż­nie od pogo­dy. Lokalizacja jest świet­na, tuż obok metra Dworzec Wileński, przy­sta­nek tram­wa­jem od Starówki. Dlatego chce­my też przy­cią­gnąć turystów”.

Co będzie sprze­da­wa­ne? „Będą u nas naj­lep­si sprze­daw­cy vin­ta­ge szkła, por­ce­la­ny, tka­nin, ubrań, zaba­wek, anty­kwa­ria­ty z książ­ka­mi, komik­sa­mi i winy­la­mi, wytwór­cy cie­ka­we­go nowe­go desi­gnu, żar­cie na kół­kach. Bliska jest nam Praga , dla­te­go robi­my to tutaj. I idea recy­klin­gu. Lubimy dawać przed­mio­tom dru­gie życie. U nas znaj­dzie­cie praw­dzi­we pereł­ki – do ubra­nia, wypo­sa­że­nia miesz­ka­nia, na pre­zent czy pamiąt­kę z Warszawy.”

Jak doda­ją orga­ni­za­to­rzy bazar znaj­do­wać się będzie „Na dział­ce w al. „Solidarności” 55, vis a vis wybie­gu miś­ków zoo, obok pra­skiej kate­dry, tuż przy sta­cji metra Dworzec Wileński”

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.