Noc Muzeów: 300 tys. zwiedzających w 2015. Ilu będzie teraz? [NAJPOPULARNIEJSZE MIEJSCA, KOMUNIKACJA]

13 lat temu w Nocy Muzeów uczest­ni­czy­ło zale­d­wie 11 pla­có­wek. W tym roku w impre­zie weź­mie udział 250 insty­tu­cji. Czy rekor­do­wa fre­kwen­cja z tam­te­go roku zosta­nie pobi­ta? Zobacz naj­po­pu­lar­niej­sze miej­sca odwie­dza­ne pod­czas wydarzenia.

Fot. Marcin Mastykarz / Muzeum w Wilanowie

Fot. Marcin Mastykarz / Muzeum w Wilanowie

Frekwencja w 2015 r. prze­kro­czy­ła 300 tysię­cy osób. Rekordy popu­lar­no­ści pobi­ły wła­śnie muzea:

  • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – 20 369
  • Muzeum Łazienki Królewskie – 15 000
  • Muzeum Wojska Polskiego – 13 350
  • Zamek Królewski – 10 350
  • Muzeum Narodowe – 10 304
  • Muzeum Powstania Warszawskiego – 6300
  • Muzeum Warszawskiej Pragi (zeszło­rocz­ny debiu­tant) – 3100

Weterani i debiutanci
W tym roku uczest­ni­ków zapra­sza­ją 252 pla­ców­ki i rekor­do­wa licz­ba debiu­tan­tów – 40 (m.in. Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy, Sinfonia Varsovia, Huta ArcelorMittal (schron), Legia Warszawa, Narodowy Instytut Audiowizualny, Centrum Pieniądza NBP, Ośrodek Kultury Muzułmańskiej i aż trzy nowe muzea: Archidiecezji Warszawskiej, Dulag 21 w Pruszkowie i Katyńskie.).

Do tej listy po raz pierw­szy doszła insty­tu­cja samo­rzą­do­wa Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy. W roku szczy­tu NATO i Światowych Dni Młodzieży – będzie to z pew­no­ścią miej­sce, któ­re zechce odwie­dzić wie­lu mieszkańców.

W Centrum będzie moż­na zoba­czyć Zintegrowane Stanowisko Koordynacji i Reagowania, Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz salę szta­bo­wą, w któ­rej odby­wa­ły się spo­tka­nia Sztabu Miejskiego pod­czas EURO2012.

Straż Miejska m.st. Warszawy zapre­zen­tu­je cie­ka­wost­ki zwią­za­ne z wyko­ny­wa­ną pracą.

Ponadto na par­kin­gu za Centrum Bezpieczeństwa zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie sprzęt trans­por­to­wy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Mobilne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Noc z Chopinem
Atrakcją tego­rocz­nej Nocy Muzeów będzie moż­li­wość wyko­na­nia sobie zdję­cia z wir­tu­al­ną posta­cią Fryderyka Chopina.

„Selfie with Chopin” to bez­płat­na apli­ka­cja, dzię­ki któ­rej zdję­cie z kom­po­zy­to­rem moż­na zro­bić w kil­ku miej­scach w Warszawie i w Żelazowej Woli. Wyjątkowo, postać mło­de­go Fryderyka poja­wi się tej nocy tak­że w wybra­nych obiek­tach uczest­ni­czą­cych w wyda­rze­niu. Wystarczy pobrać apli­ka­cję ze stro­ny www.chopin.warsawtour.pl, by kom­po­zy­tor uka­zał się na ekra­nie smart­fo­na. Warto umi­lić sobie czas cze­ka­nia w kolej­ce, robiąc sel­fie z Chopinem!

Warszawiacy będą dobrze poinformowani
Dzięki dru­ko­wa­ne­mu infor­ma­to­ro­wi i map­kom z komu­ni­ka­cją oraz ich elek­tro­nicz­nym odpo­wied­ni­kom na stro­nie inter­ne­to­wej www.um.warszawa.pl/nocmuzeow (40 tys. infor­ma­to­rów ( w tym 2 tys. po angiel­sku), 800 sztuk pla­ka­tów) poru­sza­nie się w Noc Muzeów będzie łatwe.

Komunikacja
Jak zawsze uczest­ni­cy będą mogli korzy­stać ze spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych bez­płat­nych linii. Będzie ich dzie­więć od A do M. Linią A będą jeź­dzić ogórki.

Tramwaje
Do ok. godz. 2.00 w nocy będą kur­so­wa­ły linie: 2, 4, 9, 13 oraz 33.

Autobusy
Do ok. godz. 2.00 będą kur­so­wa­ły linie: 116 oraz 507.
Wybrane linie noc­ne będą kur­so­wa­ły ze zwięk­szo­ną częstotliwością.

Metro
Linie M1 i M2 będą kur­so­wa­ły do ok. godz. 3.00.

Uwaga!!! W związ­ku z impre­zą na Stadionie Narodowym(żużel), ok. godz. 22.30 może nastą­pić zamknię­cie ruchu na moście Poniatowskiego. Linie auto­bu­so­we i tram­wa­jo­we będą kie­ro­wa­ne na tra­sy objazdowe.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.