Nowa kontrowersyjna kampania warszawskiej agencji dla HejtStop

HejtStop nawią­zał współ­pra­cę z war­szaw­ską agen­cją VML. O ile gra­fi­ki nawo­łu­ją­ce do zgła­sza­nia hej­ta to żad­na nowość o tyle nową kam­pa­nię ze zdję­cia­mi nowo­rod­ków moż­na nazwać moc­no kontrowersyjną.

Fot. HejtStop / Facebook

Fot. HejtStop / Facebook

Poprzez kam­pa­nię HejtStop ma zachę­cić do zgła­sza­nia nowych hej­tów na stro­nie WWW. Po ostat­niej akcji z Pudzianem i bra­ku reak­cji na nie­któ­re zacho­wa­nia orga­ni­za­cji zosta­ła przy­pię­ta łat­ka poli­tycz­nej i odwró­ci­ło się od niej wie­lu użytkowników.

Nowa kam­pa­nia w teo­rii ma to zmie­nić, jed­nak w prak­ty­ce może tyl­ko nasi­lić nega­tyw­ne sko­ja­rze­nia z orga­ni­za­cją. Lepiej bowiem chwa­lić się suk­ce­sa­mi (jak np. ostat­nie akcje zama­lo­wy­wa­nia napi­sów na murach) niż epa­to­wać wszę­dzie tym, co ma się zwal­czać. Dodatkowo razi opis „A jeże­li kie­dyś nazwą tak Twoje dziec­ko?”, któ­ry jest odwo­ła­niem się do mat­czy­nych uczuć. W kon­tek­ście tej kam­pa­nii jest moc­no przesadzone.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.