Nowa promocja w Rossmannie. Będzie walka o produkty?

Poprzednia pro­mo­cja w Rossmannie „-49 proc. na kosme­ty­ki do maki­ja­żu” spo­tka­ła się z ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem klien­tów. W nie­któ­rych skle­pach oby­ło się bez eks­ce­sów, a w innych była wal­ka o pro­duk­ty. Teraz nad­cho­dzi kolej­na promocja.

Fot. Łukasz / Warszawa w Pigułce

Niektórzy Czytelnicy pisa­li nam, że żad­nej wal­ki u nich nie było, a pro­duk­tów było bar­dzo dużo, pod­czas, gdy inni narze­ka­li na tłok i brak asortymentu.

Rossmann nie mógł narze­kać na brak zain­te­re­so­wa­nia, gdyż teraz pro­mo­cję pona­wia. Tym razem jed­nak zamiast kosme­ty­ków do maki­ja­żu, będą kosme­ty­ki do pie­lę­gna­cji twa­rzy. Zasada będzie taka sama: za kre­my, toni­ki, masecz­ki, pły­ny mice­lar­ne itd. zapła­ci­my nawet 49 proc. mniej. Ponadto, kie­dy weź­mie­my trzy roż­ne pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji twa­rzy, naj­tań­szy otrzy­ma gra­tis. Mało tego, jeże­li nale­ży­my do Klubu Rossmanna, pro­mo­cja 2+1 zamie­ni się na 2+2, a więc dosta­je­my dwa pro­duk­ty za darmo.

Aby nale­żeć do klu­bu wystar­czy ścią­gnąć apli­ka­cję na tele­fon i zare­je­stro­wać się.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.