Nowa stacja kolejowa w Warszawie! Szybciej dojedziemy m.in do lotniska Chopina i „Mordoru”

Polskie Koleje Państwowe poin­for­mo­wa­ły o budo­wie nowej sta­cji kole­jo­wej: Warszawa Stalowa. Zostanie ona wybu­do­wa­na nie­da­le­ko wia­duk­tu kole­jo­we­go nad ul. Radzymińską. Skorzystają głów­nie miesz­kań­cy wschod­niej stro­ny Wisły, ale nie tylko.

Fot. SKM

Dzięki sta­cji będzie moż­na szyb­ko prze­do­stać się na połu­dnio­wą stro­nę Warszawy np. do „Mordoru” lub lot­ni­ska Chopina – infor­mu­je radio Eska.

Dworzec ma być w peł­ni wypo­sa­żo­ny, zosta­nie tez wybu­do­wa­ne przej­ście pod­ziem­ne. Koszt inwe­sty­cji to 100 milio­nów zł. Zostanie ukoń­czo­na w 2020 roku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.