Nowe laboratorium grafenowe na Politechnice Warszawskiej!

Politechnika Warszawska 4 wrze­śnia 2015 roku otwo­rzy­ła nowe Laboratorium Grafenowe, gdzie pro­wa­dzo­ne będą bada­nia nad zasto­so­wa­niem i pro­duk­cją gra­fe­nu płatkowego.

fot. Biuletyn Politechniki Warszawskiej

fot. Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej powsta­ło Laboratorium Grafenowe. Będzie tam wytwa­rza­ny na potrze­by badawcze.standaryzowany gra­fen płatkowy

Wartość pro­jek­tu to aż 4,5 mln zł, a 630 tys. zł to wkład wła­sny Uczelni.

Obszary dzia­łal­no­ści Laboratorium Grafenowego PW to:

  • wytwa­rza­nie stan­da­ry­zo­wa­ne­go gra­fe­nu płat­ko­we­go o powta­rzal­nych, ści­śle zde­fi­nio­wa­nych wła­ści­wo­ściach na potrze­by badań apli­ka­cji grafenowych,
  • opra­co­wa­nie metod mody­fi­ka­cji i funk­cjo­na­li­za­cji gra­fe­nu płat­ko­we­go pod kątem jego apli­ka­cji, np. do wytwa­rza­nia mate­ria­łów kom­po­zy­to­wych, w prze­my­śle che­micz­nym, czy też w biomedycynie.

Bogate zaple­cze apa­ra­tu­ro­we Laboratorium Grafenowego PW daje moż­li­wość labo­ra­to­ryj­ne­go wytwa­rza­nia i mody­fi­ka­cji gra­fe­nu płat­ko­we­go w spo­sób stan­da­ry­zo­wa­ny i powta­rzal­ny. Możliwa jest też dokład­na ana­li­za fizy­ko­che­micz­na róż­nych form gra­fe­nu, m.in. zawar­to­ści zanie­czysz­czeń, stop­nia funk­cjo­na­li­za­cji mate­ria­łów gra­fe­no­wych oraz bada­nie prze­mian fazo­wych i wła­ści­wo­ści ciepl­nych. – czy­ta­my na stro­nie Uczelni.

fot. Biuletyn Politechniki Warszawskiej

fot. Biuletyn Politechniki Warszawskiej

fot. Biuletyn Politechniki Warszawskiej

fot. Biuletyn Politechniki Warszawskiej

fot. Biuletyn Politechniki Warszawskiej

fot. Biuletyn Politechniki Warszawskiej

fot. Biuletyn Politechniki Warszawskiej

fot. Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.