Nowy Dwór: Aż dwa potrącenia pieszych jednego dnia

Tylko jed­ne­go dnia poli­cjan­ci WRD, odno­to­wa­li 2 wypad­ki dro­go­we z udzia­łem pie­szych na tere­nie Nowego Dworu. Na całe szczę­ście żad­na z potrą­co­nych osób nie stra­ci­ła życia. W każ­dym ze zda­rzeń pie­si znaj­do­wa­li się na pasach i pra­wi­dło­wo prze­cho­dzi­li przez jezd­nię. Kierowcy byli nato­miast trzeź­wi. Apelujemy do wszyst­kich użyt­kow­ni­ków pojaz­dów, aby w rejo­nie przejść dla pie­szych zacho­wa­li wzmo­żo­ną ostroż­ność i zmniej­szy­li pręd­kość jazdy.

Fot. Policja

We wto­rek poli­cjan­ci ruchu dro­go­we­go, byli wzy­wa­ni do dwóch zda­rzeń z udzia­łem pie­szych. W obu przy­pad­kach do potrą­ceń docho­dzi­ło na przej­ściach dla pie­szych w porach, gdy na dwo­rze było ciem­no lub zapa­dał zmrok. Opady atmos­fe­rycz­ne, czy zła widocz­ność kie­row­cy spo­wo­do­wa­na ośle­pie­niem go świa­tła­mi z jadą­ce­go naprze­ciw samo­cho­du- to czyn­ni­ki, któ­re zwięk­sza­ją zagro­że­nie wypad­ka­mi i utrud­nia­ją bez­piecz­ną jaz­dę. Nie nale­ży rów­nież wyklu­czyć pośpie­chu spo­wo­do­wa­ne­go przed­świą­tecz­ną „gorącz­ką”

Pierwsze zda­rze­nie zaist­nia­ło tuż po godz. 7.00 na ul. Paderewskiego. Wstępnie funk­cjo­na­riu­sze usta­li­li, że 75-let­ni kie­ru­ją­cy oso­bo­wym volks­wa­ge­nem poru­sza­jąc się w kie­run­ku ul. Warszawskiej, potrą­cił prze­cho­dzą­cą przez przej­ście 19-let­nią kobie­tę. W wyni­ku zda­rze­nia pie­sza dozna­ła obra­żeń i tra­fi­ła do szpi­ta­la. Kierowca był trzeźwy.

Kolejne zda­rze­nie mia­ło miej­sce na skrzy­żo­wa­niu ulic: Morawicza i Wojska Polskiego, po godz. 16.00. Policjanci wstęp­nie usta­li­li, że 52-let­nia kie­ru­ją­ca samo­cho­dem KIA, poru­sza­ła się ul. Morawicza i wyko­nu­jąc manewr skrę­tu w lewo w ul. Wojska Polskiego nie ustą­pi­ła pierw­szeń­stwa na przej­ściu 14-lat­ce. W wyni­ku tak nie­for­tun­ne­go manew­ru, pie­sza tra­fi­ła z obra­że­nia­mi do szpi­ta­la. 52-lat­ka była trzeźwa.

Nowodworscy poli­cjan­ci ape­lu­ją do kie­row­ców, żeby w rejo­nach przejść dla pie­szych, zacho­wa­li szcze­gól­ną ostroż­ność. Pojawienie się pie­sze­go na pasach, nie może być zasko­cze­niem dla kie­ru­ją­ce­go. Dodatkowo kie­row­ca powi­nien pamię­tać, że śli­ska nawierzch­nia dro­gi unie­moż­li­wi zatrzy­ma­nie pojaz­du przed pie­szym, a gdy dodat­ko­wo pręd­kość jaz­dy będzie nie­do­sto­so­wa­na do panu­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych, zde­cy­do­wa­nie wydłu­ży dro­gę hamo­wa­nia samochodu.

Z danych pre­zen­to­wa­nych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyni­ka, że pie­szy potrą­co­ny przez samo­chód jadą­cy z pręd­ko­ścią 30 km/h ma duże szan­se by prze­żyć i nie odnieść cięż­kich obra­żeń. Gdy jed­nak kie­ru­ją­cy zwięk­szy pręd­kość do 50 km/h, to więk­szość pie­szych nie prze­ży­je potrą­ce­nia. Dla kie­row­cy zwięk­sze­nie pręd­ko­ści o 20 km/h jest pra­wie nie­wy­czu­wal­ne, ale dla pie­sze­go to pręd­kość, któ­ra może dać mu szan­sę na życie lub mu je odebrać.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.