Nowy dworzec w Warszawie. Będą kawiarnie, restauracje i wygodna poczekalnia

Zarząd Trans­portu Miejskiego 26 kwiet­nia pod­pisał umowę na wyko­nanie kon­cepcji węzła komu­nika­cyjnego. Dworzec Połud­niowy, bo o nim mowa to kole­jny krok w kierunku prze­bu­dowy obszaru przy alei Wilanowskiej, który będzie stanow­ił nowoczes­ny punkt prze­si­ad­kowy.

Fot. BartekBD / Warsza­wa Wikia

Wykon­aw­ca w ciągu 8 miesię­cy od daty pod­pisa­nia umowy ma przy­go­tować cztery wari­anty kon­cepcji Dwor­ca Połud­niowego. Pro­jek­ty będą się różnić od siebie dokład­ną lokaliza­cją obiek­tu oraz prze­biegiem planowanej w przyszłoś­ci linii tramwa­jowej z Dwor­ca w kierunku Wilanowa.

To nie jedyne zadanie przewidziane dla wykon­aw­cy w ramach umowy. Fir­ma Schuessler-Plan Inżynierzy przeprowadzi również anal­izę funkcjon­al­ną, prawną i eko­nom­iczną wari­antów inwest­y­cyjnych dla każdej kon­cepcji. Zor­ga­nizu­je także kon­sul­tac­je społeczne z mieszkań­ca­mi.

Docelowo Dworzec Połud­niowy stanie się nowoczes­nym, wygod­nym i w pełni funkcjon­al­nym węzłem prze­si­ad­kowym. Zapewni sprawną, bez­pieczną i wygod­ną prze­si­ad­kę między metrem, auto­busem i tramwa­jem. Oso­by korzys­ta­jące z auto­busów daleko­bieżnych będą mogły sko­rzys­tać z poczekalni. Na tere­nie Dwor­ca zna­jdą się również kaw­iarnie, restau­rac­je i miejs­ca, gdzie będzie moż­na przy­jem­nie spędz­ić czas.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.