Nowy dworzec w Warszawie. Będą kawiarnie, restauracje i wygodna poczekalnia

Zarząd Transportu Miejskiego 26 kwiet­nia pod­pi­sał umo­wę na wyko­na­nie kon­cep­cji węzła komu­ni­ka­cyj­ne­go. Dworzec Południowy, bo o nim mowa to kolej­ny krok w kie­run­ku prze­bu­do­wy obsza­ru przy alei Wilanowskiej, któ­ry będzie sta­no­wił nowo­cze­sny punkt przesiadkowy.

Fot. BartekBD / Warszawa Wikia

Wykonawca w cią­gu 8 mie­się­cy od daty pod­pi­sa­nia umo­wy ma przy­go­to­wać czte­ry warian­ty kon­cep­cji Dworca Południowego. Projekty będą się róż­nić od sie­bie dokład­ną loka­li­za­cją obiek­tu oraz prze­bie­giem pla­no­wa­nej w przy­szło­ści linii tram­wa­jo­wej z Dworca w kie­run­ku Wilanowa.

To nie jedy­ne zada­nie prze­wi­dzia­ne dla wyko­naw­cy w ramach umo­wy. Firma Schuessler-Plan Inżynierzy prze­pro­wa­dzi rów­nież ana­li­zę funk­cjo­nal­ną, praw­ną i eko­no­micz­ną warian­tów inwe­sty­cyj­nych dla każ­dej kon­cep­cji. Zorganizuje tak­że kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne z mieszkańcami.

Docelowo Dworzec Południowy sta­nie się nowo­cze­snym, wygod­nym i w peł­ni funk­cjo­nal­nym węzłem prze­siad­ko­wym. Zapewni spraw­ną, bez­piecz­ną i wygod­ną prze­siad­kę mię­dzy metrem, auto­bu­sem i tram­wa­jem. Osoby korzy­sta­ją­ce z auto­bu­sów dale­ko­bież­nych będą mogły sko­rzy­stać z pocze­kal­ni. Na tere­nie Dworca znaj­dą się rów­nież kawiar­nie, restau­ra­cje i miej­sca, gdzie będzie moż­na przy­jem­nie spę­dzić czas.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.