Nowy narkotyk w Warszawie: 25B-NBOMe. CBŚP rozbija grupę

9 osób zatrzy­ma­nych, zabez­pie­czo­ne 4 kg koka­iny, 11 kg amfe­ta­mi­ny, 1,6 kg hero­iny i nowe­go na pol­skim ryn­ku nar­ko­ty­ku 25B-NBOMe, zli­kwi­do­wa­ne dwa kana­ły prze­rzu­to­we z Polski do Szwecji i Niemiec – to efekt pra­cy poli­cjan­tów war­szaw­skie­go CBŚP.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji od dłuż­sze­go cza­su roz­pra­co­wy­wa­li gru­pę prze­stęp­czą, zaj­mu­ją­cą się prze­my­tem i wpro­wa­dza­niem na war­szaw­ski rynek znacz­nych ilo­ści nar­ko­ty­ków. Pracując nad spra­wą funk­cjo­na­riu­sze zli­kwi­do­wa­li dwa kana­ły prze­myt­ni­cze amfe­ta­mi­ny. Narkotyk tra­fiał z Polski do Szwecji i Niemiec. Jak usta­li­li poli­cjan­ci, nar­ko­ty­ki do odbior­ców w Szwecji tra­fia­ły za pomo­cą prze­sy­łek kurier­skich. Dla zaka­mu­flo­wa­nia kon­tra­ban­dy amfe­ta­mi­na była ukry­wa­na w uży­wa­nym sprzę­cie AGD.

Jeden z takich prze­my­tów funk­cjo­na­riu­sze uda­rem­ni­li w pobli­żu gra­ni­cy z Niemcami w Świnoujściu. Po wpad­ce, prze­stęp­cy zre­zy­gno­wa­li z tej for­my dzia­łal­no­ści, kon­cen­tru­jąc się na uzy­ski­wa­niu docho­dów z han­dlu nar­ko­ty­ka­mi w Warszawie.

Kolejnym eta­pem roz­bi­ja­nia tej struk­tu­ry prze­stęp­czej było skon­fi­sko­wa­nie nar­ko­ty­ków, któ­ry­mi dys­po­no­wa­li prze­stęp­cy. Policjanci namie­rzy­li maga­zy­nie­ra i zli­kwi­do­wa­li nale­żą­cy do tej gru­py prze­stęp­czej maga­zyn z koka­iną, hero­iną i mefe­dro­nem. W sumie poli­cjan­ci zabez­pie­czy­li nar­ko­ty­ki o sza­cun­ko­wej war­to­ści 1,2 mln zł. Były to: 4 kg koka­iny, 1,6 kg hero­iny, 11 kg amfe­ta­mi­ny, 700 g mefe­dro­nu, a tak­że 400 list­ków, nowe­go na pol­skim ryn­ku, nar­ko­ty­ku 25B-NBOMe (podob­ne w dzia­ła­niu do LSD).

W ostat­nich dniach, przy współ­pra­cy z pro­ku­ra­to­ra­mi z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, poli­cjan­ci zatrzy­ma­li 9 osób two­rzą­cych roz­pra­co­wy­wa­ną gru­pę prze­stęp­czą. Przestępcy usły­sze­li zarzu­ty prze­my­tu (kara do 15 lat) i wpro­wa­dze­nia do obro­tu znacz­nych ilo­ści nar­ko­ty­ków, za co gro­zi im kara do 12 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Ośmiu z zatrzy­ma­nych męż­czyzn zosta­ło tym­cza­so­wo aresztowanych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.