Nowy, potężny operator wchodzi na rynek telefonii komórkowej

Pojawia się nowy gracz wśród ope­ra­to­rów tele­fo­nii komór­ko­wej. Choć rynek jest trud­ny i wypeł­nio­ny róż­ny­mi ofer­ta­mi zde­cy­do­wał się na wej­ście bez wła­snej infra­struk­tu­ry. Firma jest już jed­nak zna­na, jako dostaw­ca usług inter­ne­to­wych i kablówki.

Fot. Pixabay

Jak infor­mu­je ser­wis Wirtualne Media Play i UPC zawar­ły poro­zu­mie­nie. Operator dostar­czy UPC Polska hur­to­wy dostęp do usług tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Umowa ma być korzyst­na dla obu stron, ale nie wia­do­mo, co Play otrzy­ma w zamian.

UPC ma obec­nie 1,5 mln klien­tów, któ­rzy w więk­szo­ści są zado­wo­le­ni z usług dostaw­cy. Usługa jest dostęp­na w dużych mia­stach, w tym w Warszawie. Na ryn­ku ma dzia­łać na zasa­dzie Mobile Virtual Network Operator, czy­li ope­ra­tor bez wła­snej infra­struk­tu­ry. W taki spo­sób dzia­ła m.in. Virgin Mobile i Cyfrowy Polsat.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.