„Oblężenie Teatru Powszechnego”. Narodowcy planują ogólnopolski, wielki protest

Na fanpage’u Mediów Narodowych poja­wił się film będą­cy zwia­stu­nem wyda­rze­nia pod Teatrem Powszechnym. 27 maja o godz. 18.00 ma roz­po­cząć się wiel­ki, ogól­no­pol­ski protest.


„Od mie­się­cy na deskach Teatru Powszechnego mamy do czy­nie­nia z bluź­nier­czą antysz­tu­ką, któ­ra obra­ża Świętą Wiarę Katolicką” – piszą orga­ni­za­to­rzy – Pisaliśmy wnio­ski i proś­by, orga­ni­zo­wa­li­śmy pikie­ty i mani­fe­sta­cje, blo­ko­wa­li­śmy wej­ścia. Nasze ini­cja­ty­wy nie przy­nio­sły skut­ku. Katolicy bio­rą spra­wy w swo­je ręce. Dość ubli­ża­nia Chrystusowi, trak­tu­je­my swo­ją wia­rę poważ­nie. Zapraszamy wszyst­kie kato­lic­kie, patrio­tycz­ne i naro­do­we orga­ni­za­cje, księ­ży i każ­de­go świec­kie­go chrze­ści­ja­ni­na. Wystarczy bier­ność dobrych, aby zło mogło zwy­cię­żyć” – doda­ją organizatorzy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.