Od jakiego wieku można jeść grzyby? Podawanie ich dzieciom może się źle skończyć!

Podawanie dzie­ciom grzy­bów może się źle skoń­czyć. Nawet te jadal­ne są cięż­ko­straw­ne i orga­nizm dziec­ka nie zawsze daje sobie z nimi radę. W skraj­nych przy­pad­kach nasza pocie­cha może wylą­do­wać w szpi­ta­lu. Od jakie­go wie­ku dziec­ko może jeść grzyby?

Fot. Warszawa w Pigułce

„Dziecko może być cho­re nawet po zje­dze­niu nor­mal­nych grzy­bów kape­lu­szo­wych” – prze­strze­ga Jolanta Lipnicka, grzy­bo­znaw­ca z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w roz­mo­wie z nto.pl.

Wszystko oczy­wi­ście zale­ży od orga­ni­zmu, ale spe­cja­li­ści są zgod­ni. Najwcześniejszy wiek od jakie­go powin­ni­śmy zacząć poda­wać dzie­ciom grzy­by okre­śla się na 7–10 lat. Przed tym wie­kiem układ pokar­mo­wy jest sła­biej roz­wi­nię­ty i może nie pora­dzić sobie z tra­wie­niem tego rodza­ju pokarmów.

Co gor­sza, roz­po­zna­nie zatru­cia tru­ją­cym grzy­bem jest trud­niej­sze u dzie­ci niż u doro­słych. Na począt­ku obja­wy mogą być podob­ne nie tyl­ko do nie­straw­no­ści, ale rów­nież innych, dużo częst­szych cho­rób. Dlatego też zda­rza się, że rodzi­ce idą z dziec­kiem do spe­cja­li­sty, gdy stan zatru­cia jest już dale­ko idą­cy, a pocie­cha ma mniej­szą szan­sę na wyzdrowienie.

Należy też pamię­tać, że jako mło­dy orga­nizm dzie­ci cię­żej prze­cho­dzą zatru­cia. Dawka śmier­tel­na w przy­pad­ku np. mucho­mo­ra sro­mot­ni­ko­we­go to 1 mg grzy­ba na każ­dy kilo­gram masy cia­ła. W przy­pad­ku dzie­ci nawet jeden duży kęs może oka­zać się tra­gicz­ny w skut­kach. Do tego 12 tok­syn zawar­tych w tym gatun­ku grzy­ba od razu ata­ku­ją wątro­bę i ner­ki, a spu­sto­sze­nie jakie sie­ją są nie­od­wra­cal­ne. Często, leka­rze nie mogą nic zro­bić i cze­ka­ją na prze­szczep tych organów.

Zatruć grzy­ba­mi jest coraz wię­cej i spe­cja­li­ści zale­ca­ją, żeby nie ryzy­ko­wać zbie­ra­nia gatun­ków, co do któ­rych mamy cho­ciaż cień wąt­pli­wo­ści. 14 wrze­śnia poli­cja w Halinowie pod Mińskiem Mazowieckim weszła do miesz­ka­nia pra­cow­ni­cze­go kobie­ty co do któ­rej ist­nia­ło podej­rze­nie, że może dziać jej się krzyw­da. Na miej­scu zasta­li nie­przy­tom­ną poszko­do­wa­ną. Policja podej­rze­wa, że mogła zatruć się grzy­ba­mi. Ich prób­ki zosta­ły odda­ne do laboratorium.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.