Od jutra SKM do Mordoru pojedzie częściej

Od nie­dzie­li 4 wrze­śnia, do roz­kła­du jaz­dy Szybkiej Kolei Miejskiej zosta­ną wpro­wa­dzo­ne nie­wiel­kie zmia­ny. Pracownicy biu­row­ców na Służewcu będą mogli sko­rzy­stać z dodat­ko­wych pocią­gów, a w związ­ku z remon­tem na odcin­ku Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO obo­wią­zy­wać będzie wza­jem­ne hono­ro­wa­nie bile­tów ZTM i KM.

Fot. SKM

Fot. SKM

Zmiana roz­kła­du zwią­za­na jest z kolej­nym eta­pem prac moder­ni­za­cyj­nych infra­struk­tu­ry kole­jo­wej. W przy­pad­ku linii SKM zmia­ny to jedy­nie kil­ku­mi­nu­to­we prze­su­nię­cia cza­su odjaz­du wybra­nych pocią­gów. Szczegóły spraw­dzić moż­na w gablo­tach lub w zakład­ce kolej na stro­nie ztm.waw.pl.

W celu uła­twie­nia dojaz­du na Służewiec w trak­cie prze­bu­do­wy uli­cy Marynarskiej, w dni robo­cze od ponie­dział­ku 5 wrze­śnia, kur­so­wać będą dodat­ko­we pocią­gi linii S3. Pojadą one na tra­sie skró­co­nej Warszawa Zachodnia – Warszawa Służewiec. Rano będą odjeż­dża­ły z Warszawy Zachodniej o 7:37 i 8:55, a popo­łu­dniu ze Służewca do Warszawy Zachodniej o 16:33 i 17:33. W poran­nym szczy­cie do sta­cji Służewiec dojeż­dżał będzie rów­nież pociąg KM z Pilawy – przy­jazd do Służewca o 8:03.

W związ­ku z pro­wa­dzo­ny­mi pra­ca­mi, na odcin­ku Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO pocią­gi kur­so­wać będą po jed­nym torze. Rozkłady pocią­gów linii S3 i S9 oraz KM na linii legio­now­skiej zosta­ną w nie­wiel­kim stop­niu zmie­nio­ne. Wybrane pocią­gi SKM linii S9 i KM linii R9 do i z Legionowa będą kur­so­wa­ły tyl­ko do przy­stan­ku Warszawa ZOO.

Utrzymane zosta­nie obo­wią­zu­ją­ce dotych­czas w dni robo­cze wza­jem­ne hono­ro­wa­nie bile­tów ZTM i KM.

Bilety KM (wszyst­kich rodza­jów) hono­ro­wa­ne są w godzi­nach 14:00 – 20:00 (doty­czy roz­po­czę­cia i zakoń­cze­nia podró­ży) w pocią­gach SKM linii S9 na odcin­ku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO, a na odcin­ku Dworzec Gdański – Rondo Starzyńskiego rów­nież w tram­wa­jach i auto­bu­sach ZTM.

Bilety ZTM (wszyst­kich rodza­jów) są hono­ro­wa­ne na odcin­ku Warszawa ZOO – Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia w pocią­gu KM nr 51602 (Ciechanów – Warszawa ZOO godz. 6:47 – Warszawa Zachodnia godz. 7:01), co pasa­że­rom pocią­gu SKM S9, koń­czą­ce­go kurs na przy­stan­ku Warszawa ZOO (pla­no­wy przy­jazd o godz. 6:40) umoż­li­wia kon­ty­nu­ację podró­ży w kie­run­ku Warszawy Zachodniej na tym samym bilecie.

Pasażerowie z bile­ta­mi „kar­to­ni­ko­wy­mi” ZTM, któ­re nie zosta­ły wcze­śniej ska­so­wa­ne, są obo­wią­za­ni do ich ska­so­wa­nia przez trwa­łe napi­sa­nie na ich odwro­cie daty i godzi­ny w for­ma­cie 24-godzin­nym, czy­li np. 15.07. godz. 06:55, a posia­da­cze bile­tów zako­do­wa­nych na WKM muszą je uprzed­nio aktywować.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.