Ojciec i syn prowadzili to samo auto. Obaj byli pijani i mieli zakazy kierowania samochodów

Miał dwa czyn­ne zaka­zy pro­wa­dze­nia pojaz­dów, spo­wo­do­wał koli­zję w sta­nie nie­trzeź­wo­ści. Gdy wysiadł z samo­cho­du, jego pija­ny ojciec, rów­nież z dwo­ma zaka­za­mi, odje­chał z miej­sca zda­rze­nia i ude­rzył w znak dro­go­wy. Grozi im do 5 lat więzienia.

Fot. poli­cja

Wczoraj w Jasieńcu doszło do koli­zji dwóch pojaz­dów oso­bo­wych. Kierujący peu­ge­otem (24 lata) ude­rzył w seata. Do zda­rze­nia naj­praw­do­po­dob­niej by nie doszło, gdy­by był trzeź­wy i zasto­so­wał się do dwóch czyn­nych sądo­wych zaka­zów pro­wa­dze­nia pojaz­dów. W chwi­li zda­rze­nia miał ponad 2,5 pro­mi­la w organizmie.

Gdy zwo­len­nik jaz­dy na „podwój­nym gazie” wysiadł z auta, za kie­row­ni­cę wsiadł jego 53-let­ni ojciec i odje­chał z miej­sca. Jego podróż nie trwa­ła dłu­go, ponie­waż nie dosto­so­wał pręd­ko­ści do warun­ków na dro­dze i ude­rzył peu­ge­otem w znak dro­go­wy. Policjanci, któ­rzy przy­je­cha­li na miej­sce usta­li­li, że on rów­nież miał dwa czyn­ne zaka­zy sądo­we, a kie­ro­wał samo­cho­dem mając ponad 2 pro­mi­le alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Pojazd usu­nię­to z dro­gi, a męż­czyź­ni tra­fi­li do poli­cyj­ne­go aresztu.

Teraz będą odpo­wia­da­li za pro­wa­dze­nie pojaz­du w sta­nie nie­trzeź­wo­ści i nie­sto­so­wa­nie się do wyro­ku sądu. Grozi im do 5 lat wię­zie­nia. W myśl prze­pi­sów zaostrza­ją­cych kary wobec pija­nych kie­row­ców i pira­tów dro­go­wych, sąd obli­ga­to­ryj­nie wyda tak­że zakaz pro­wa­dze­nia pojaz­dów od 1 roku do 15 lat.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.