Okradała groby przed świętami. Nie masz swojej wiązanki? Zgłoś to!

Dzięki czuj­no­ści świad­ka i szyb­kie­mu dzia­ła­niu legio­now­skich kry­mi­nal­nych na gorą­cym uczyn­ku prze­stęp­stwa zosta­ła zatrzy­ma­na Urszula W. 59-lat­ka podej­rza­na jest o ogra­bia­nie nagrob­ków z kwia­tów na legio­now­skim cmen­ta­rzu. Przy kobie­cie zabez­pie­czo­no folio­wy worek z wiązankami.

Fot. KSP

Do legio­now­skie­go dyżur­ne­go wpły­nę­ła infor­ma­cja, że po miej­sco­wej nekro­po­lii krę­ci się kobie­ta i coś paku­je do wor­ka. Kilka minut póź­niej na miej­scu poja­wi­li się kryminalni.

Na ich oczach kobie­ta z jed­ne­go z nagrob­ków wycią­gnę­ła sztucz­ne kwia­ty z wią­zan­ki, a z inne­go gro­bu zabra­ła cały bukiet z cię­ty­mi gałąz­ka­mi drze­wa iglastego.

Policjanci od razu zatrzy­ma­li kobie­tę i zabez­pie­czy­li wypeł­nio­ny­mi kwia­ta­mi worek folio­wy, któ­ry mała przy sobie.

Urszula W. zosta­ła osa­dzo­na w poli­cyj­nym aresz­cie. Badanie alko­ma­tem wyka­za­ło u niej 1,7 pro­mi­la alko­ho­lu. Kiedy wytrzeź­wia­ła śled­czy z Legionowa przed­sta­wi­li kobie­cie zarzut ogra­bia­nia miejsc pochów­ku. 59-lat­ka może tra­fić do wię­zie­nia nawet na 8 lat. O winie i karze zde­cy­du­je Sąd Rejonowy w Legionowie.

Policjanci pro­szą o zgła­sza­nie się do komen­dy osób, któ­re w dniu 19 grud­nia br. na legio­now­skim cmen­ta­rzu stwier­dzi­ły brak kwia­tów na gro­bach bliskich.

Fot. KSP

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.