Opublikują dane pedofili i gwałcicieli. Sejm uchwalił odpowiednią ustawę

W czwar­tek w Sejmie prze­gło­so­wa­no usta­wę o prze­ciw­dzia­ła­niu zagro­że­niom prze­stęp­czo­ścią na tle sek­su­al­nym. Za byli prak­tycz­nie wszy­scy posło­wie PiS oraz Kukiz ’15. Cała opo­zy­cja wstrzy­ma­ła się od głosu.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Ustawa zakła­da utwo­rze­nie dwóch reje­strów prze­stęp­ców, któ­rzy dopu­ści­li się prze­stępstw na tle sek­su­al­nym. Pierwszy będzie zawie­rał peł­ne dane ska­za­nych, dostęp­ne tyl­ko dla poli­cji oraz odpo­wied­nich służb. Drugi rejestr będzie to część udo­stęp­nio­na powszech­nie. Znajdą się w niej imię i nazwi­sko oso­by pra­wo­moc­nie ska­za­nej oraz mia­sto w któ­rym miesz­ka. Co waż­ne, by tra­wić na listę publicz­ną, prze­stęp­ca musi popeł­nić czyn w recy­dy­wie lub dzia­łać ze szcze­gól­nym okrucieństwem.

Teraz usta­wa tra­fi pod gło­so­wa­nie senatu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.