Orkan Barbara przechodzi przez Warszawę. 22 interwencje w stolicy. Uważajcie na siebie

Od wczo­raj wie­je bar­dzo sil­ny wiatr. Przez woje­wódz­two mazo­wiec­kie prze­cho­dzi orkan Barbara. Połamane drze­wa, poprzew­ra­ca­ne pło­ty, uszko­dzo­ne samo­cho­dy to naj­częst­sze skut­ki sil­ne­go wiatru.

Fot. Stały czytelnik

Na Rondzie KEN – Płaskowickiej pod bla­chą fali­stą znaj­du­je się uszko­dzo­ny Chrysler Voyager (m.in. roz­bi­ta szy­ba, uszko­dzo­ny słu­pek A, maska itp. Blacha praw­do­po­dob­nie pocho­dzi z pobli­skie­go bazar­ku. Informację i zdję­cie otrzy­ma­li­śmy od nasze­go sta­łe­go czytelnika.

Fot> Marek Piotr Borkowski. Radny Pragi Południe

Na uli­cy Groszowickiej wiatr pozry­wał kable.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.