Ostatni tydzień Królewskiego Ogrodu Światła

Jeśli jesz­cze nie byli­ście w Królewskim Ogrodzie Światła, macie ostat­nią szan­sę, żeby zoba­czyć świetl­ną wysta­wę w tym kształ­cie. Organizatorzy już myślą o zupeł­nie nowej eks­po­zy­cji, któ­ra roz­świe­tli ogród jesie­nią 2017 r., a tym­cza­sem do 12 mar­ca moż­na oglą­dać Złoty Dziedziniec, Ogród Wyobraźni i Magiczny Ogród Króla. Tegoroczny pro­jekt zakoń­czy­my bar­dzo kolo­ro­wo – 11–12 mar­ca odbę­dzie się V Królewski Festiwal Światła roz­świe­tla­ją­cy całą dziel­ni­cę Wilanów! W te dni Królewski Ogród Światła będzie czyn­ny aż do północy!

Fot. Marcin Mastykarz / Muzeum w Wilanowie

Jedną z festi­wa­lo­wych atrak­cji będzie zlo­ka­li­zo­wa­ne przy ul. Stanisława Kostki Potockiego pla­ne­ta­rium – namiot sfe­rycz­ny, w któ­rym będzie­my snu­li świetl­ne opo­wie­ści o nie­bie i gwiaz­dach. Kolorowy i dyna­micz­ny sta­nie się rów­nież wila­now­ski ratusz – szkla­na ścia­na będzie mie­ni­ła się róż­ny­mi bar­wa­mi świa­tła. W Royal Wilanów powsta­nie insta­la­cja z kolo­ro­wych para­so­lek, a dzie­ci zosta­ną zapro­szo­ne do stre­fy fan­ta­zji, gdzie m.in. poma­lu­ją buzie far­ba­mi świe­cą­cy­mi w świe­tle UV.

Największą atrak­cją festi­wa­lu będą uwiel­bia­ne przez publicz­ność map­pin­gi, czy­li trój­wy­mia­ro­we poka­zy łączą­ce świa­tło, obraz i dźwięk. Będą wyświe­tla­ne nie tyl­ko na wila­now­skim pała­cu, ale też na fasa­dzie kościo­ła św. Anny. Po poka­zach war­to wybrać się na spa­cer wzdłuż ul. Stanisława Kostki Potockiego, któ­ra popro­wa­dzi do kolej­nej atrak­cji – insta­la­cji Drzewa Abażurów. Jeśli zaś zechce­cie się ogrzać, zapra­sza­my do wila­now­skiej Oranżerii, w któ­rej na dzie­ci cze­kać będzie Kraina Kinder Niespodzianki, a na doro­słych – kawiarnia.

DATY i GODZINY OTWARCIA KRÓLEWSKIEGO OGRODU ŚWIATŁA
do 10 mar­ca, godz. 16.00–21.00, ostat­nie wej­ście: godz. 20.40

11–12 mar­ca, godz. 16.00–00.00, ostat­nie wej­ście: godz. 23.40

DATY i GODZINY MAPPINGÓW na fasa­dzie pała­cu:

4–5 mar­ca, godz.: 18.30, 19.30, 20.30

11–12 mar­ca, godz.: 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30

BILETY do Królewskiego Ogrodu Światła: 10 zł – bilet zwy­kły, 5 zł – bilet ulgo­wy, dzie­ci do lat 7 – wstęp bezpłatny

Bilety moż­na kupić :

  • w kasach przed wej­ściem na wystawę
  • przez inter­net: www.bilety.wilanow-palac.pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.