Otwarcie sezonu nad Wisłą. Moc atrakcji już w ten weekend!

Warszawa zapra­sza nad Wisłę! Przedostatni majo­wy week­end otwie­ra obfi­tu­ją­cy w wyda­rze­nia nowy sezon let­ni. Program aktyw­no­ści zapla­no­wa­nych na sobo­tę i nie­dzie­lę 20–21 maja będzie pełen bez­płat­nych atrak­cji na wodzie i lądzie. W boga­tej ofer­cie wybie­rać będą mogli zarów­no doro­śli, jak i naj­młod­si goście Dzielnicy Wisła.

Fot. UM Warszawa

„Tegoroczne otwar­cie sezo­nu to wyda­rze­nie wyjąt­ko­we, bo połą­czo­ne z obcho­da­mi Roku Rzeki Wisły. Ciekawa ofer­ta to efekt współ­pra­cy mia­sta oraz orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, któ­re aktyw­nie włą­cza­ją się w dzia­ła­nia nad Wisłą” – mówi Robert Zydel, dyrek­tor Biura Marketingu Miasta.

W tym roku wyda­rze­nie inau­gu­ru­ją­ce let­ni sezon sku­pia przede wszyst­kim ini­cja­ty­wy zachę­ca­ją­ce do spę­dza­nia wol­ne­go cza­su w nad­wi­ślań­skiej sce­ne­rii. Są to m.in. spa­ce­ry, warsz­ta­ty, spły­wy kaja­ko­we oraz rej­sy po rze­ce. Zabawa roz­pocz­nie się w sobo­tę 20 maja, o godz. 11.00 na Płycie Desantu – tam tak­że sku­pio­na będzie więk­szość atrakcji.

Fot. UM Warszawa

Aktywnie nad Wisłą
Przez cały week­end każ­dy będzie mógł spró­bo­wać swo­ich sił w roz­ma­itych aktyw­no­ściach. Fitness, joga, polo czy bieg o suchej kost­ce na SUP-ach to tyl­ko nie­któ­re z pro­po­zy­cji. Dla miło­śni­ków moc­niej­szych wra­żeń zapla­no­wa­ny jest instruk­taż pły­wa­nia na wake­bor­dzie. Wiosłować będzie moż­na tak­że bez wcho­dze­nia do wody – na lądzie na na ergo­me­trach. Instruktorzy zadba­ją o bez­pie­czeń­stwo pod­czas prób zaba­wy na deskach do ulicz­nej jaz­dy i tri­ków, czy­li zesta­wach do trick­bo­ar­du i long­bo­ar­du. Między dwo­ma brze­ga­mi Wisły będzie kur­so­wa­ła flo­ta pobli­skie­go Pomostu 511, prze­pra­wia­jąc chęt­nych na tra­sie Płyta Desantu – Plaża Poniatówka – Plac Zabaw nad Wisłą. Na zakoń­cze­nie wyda­rze­nia, w nie­dzie­lę zapra­sza­my na pro­jek­cję przed­wo­jen­ne­go fil­mu „Jadzia” w ramach kina ple­ne­ro­we­go przy Pomoście 511.

Fot. UM Warszawa

Dla naj­młod­szych i tych tro­chę starszych
Dodatkowe atrak­cje dostęp­ne będą rów­nież na tere­nie Monta Beach Volley Club na Cyplu Czerniakowskim. W ramach ani­ma­cji dla naj­młod­szych zapla­no­wa­no pokaz budo­wa­nia rzeź­by z pia­sku. Dla doro­słych w sobot­ni wie­czór przy­go­to­wa­no war­szaw­ską potań­ców­kę, któ­ra prze­nie­sie uczest­ni­ków w kli­mat retro. Przez cały week­end w Monta Beach orga­ni­zo­wa­ne będą rów­nież roz­gryw­ki tur­nie­ju siat­ków­ki pla­żo­wej – infor­ma­cje o zapi­sach na stro­nie www.montaclub.com.pl.

Na otwar­cie sezo­nu let­nie­go nad Wisłą zapra­sza­ją orga­ni­za­cje, któ­re we współ­pra­cy z m.st. Warszawą przy­go­to­wa­ły na ten week­end spe­cjal­ną ofertę:
• dwu­dnio­we warsz­ta­ty szkut­ni­cze z budo­wa­niem łodzi, spływ kaja­ko­wy z var­sa­via­ni­stą oraz spa­cer orni­to­lo­gicz­ny. Fundacja Promocji i Rekreacji KIM – www.fundacjakim.pl oraz facebook.com/Fundacja-Promocji-Rekreacji-KiM
• rej­sy tema­tycz­ne „Szlakiem Dawnej Warszawy”, któ­re pozwo­lą wczuć się w kli­mat nad­wi­ślań­skiej archi­tek­tu­ry i obyczajów.
Fundacja Kultury Multi-Kulti z flo­tą Miami WARS – facebook.com/MiamiWars
• cykl tere­no­wych rodzin­nych warsz­ta­tów nad brze­giem Wisły.
Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego – www.naud.edu.pl oraz facebook.com/NadwislanskiUniwersytetDzieciecy
• trzy wyciecz­ki zabyt­ko­wym auto­bu­sem z histo­rycz­ną gawę­dą i ani­ma­cja­mi na brze­gu, a tak­że spływ kajakowy.
Fundacja AVE – www.fundacjaave.pl oraz facebook.com/fundacjaave
• rej­sy tema­tycz­ne z udzia­łem prze­wod­ni­ka na tra­sie pla­ża Wawer – Przystań Młociny. Fundacja Rok Rzeki Wisły – www.rokwisly.pl oraz facebook.com/rokwisly

Szczegółowy pro­gram wyda­rzeń orga­ni­zo­wa­nych przez orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we na otwar­cie sezo­nu let­nie­go w załącz­ni­ku. Powyższe atrak­cje będą trwa­ły przez cały let­ni sezon. Szczegóły na temat ter­mi­nów i zapi­sów będą poja­wiać się na stro­nach i pro­fi­lach Facebook organizacji.

Dodatkowe infor­ma­cje o wyda­rze­niu na pro­fi­lu Dzielnica Wisła.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.