„Otwórz, Policja!” Wyważanie drzwi i granaty hukowe. Tak wyglądała akcja zatrzymania „Hossa” [WIDEO]

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Ochrony i Poszukiwania Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wspól­nie z Policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzy­ma­li w Warszawie poszu­ki­wa­ne­go listem goń­czym 49-let­nie­go Arkadiusza Ł. ps. Hoss.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Ochrony i Poszukiwania Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nazy­wa­ni „poznań­ski­mi łow­ca­mi głów” i CBŚ Policji namie­rzy­li Hossa. To wynik cięż­kiej i żmud­nej pra­cy pol­skich poli­cjan­tów. Warto przy­po­mnieć, że na począt­ku lute­go męż­czy­zna ten był już zatrzy­ma­ny przez CBŚP w Warszawie, po pra­wie 2 latach poszu­ki­wań. Wówczas męż­czy­zna usły­szał zarzu­ty popeł­nie­nia, w ramach zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py prze­stęp­czej, oszustw meto­dą „na wnucz­ka” na łącz­ną kwo­tę ponad 1,4 mln złotych.

Policjanci namie­rzy­li Hossa w jed­nym z miesz­kań na war­szaw­skim Żoliborzu. Nie pomo­gła mu zmia­na wize­run­ku, ani prze­bra­nie. Zatrzymanie prze­bie­gło dyna­micz­nie, męż­czy­zna był cał­ko­wi­cie zasko­czo­ny i nie sta­wiał oporu.

W naj­bliż­szym cza­sie tra­fi do Aresztu Śledczego do dys­po­zy­cji prokuratora.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.