Otworzył drzwi bandytom. Pobili go do nieprzytomności i okradli

Policjanci z komi­sa­ria­tu na Białołęce zatrzy­ma­li czte­rech męż­czyzn podej­rza­nych o roz­bój. Jak wyni­ka z rela­cji pokrzyw­dzo­ne­go męż­czy­zny, 52-let­ni Robert W., 58-let­ni Edward B., 53-let­ni Grzegorz P. i 37-let­ni Daniel B. naj­pierw go pobi­li ude­rza­jąc w twarz i gło­wę, w wyni­ku cze­go utra­cił na krót­ki czas świa­do­mość, a następ­nie ukra­dli mu tele­wi­zor, deko­der oraz pie­nią­dze w kwo­cie 50 zło­tych i uciekli.

Fot. Policja

Fot. Policja

Do zda­rze­nia doszło pod koniec sierp­nia. Z rela­cji pokrzyw­dzo­ne­go wyni­ka, że kie­dy otwo­rzył drzwi swo­je­go miesz­ka­nia został zaata­ko­wa­ny przez czte­rech męż­czyzn, któ­rych znał z widze­nia. Napastnicy, uży­wa­jąc prze­mo­cy, dopro­wa­dzi­li go do sta­nu bez­bron­no­ści, po czym zabra­li mu z miesz­ka­nia tele­wi­zor, deko­der oraz pie­nią­dze w kwo­cie 50 zło­tych. Zaraz po zda­rze­niu ucie­kli. Policjanci z komi­sa­ria­tu na Białołęce, dosłow­nie po nie­speł­na godzi­nie po otrzy­ma­niu zgło­sze­nia, zatrzy­ma­li jed­ne­go z podej­rza­nych 53-let­nie­go Grzegorza P. i jesz­cze tego same­go dnia zatrzy­ma­li dru­gie­go spraw­cę 52-let­nie­go Roberta W. Obaj usły­sze­li zarzut doko­na­nia roz­bo­ju i decy­zją sądu zosta­li tym­cza­so­wo aresz­to­wa­ni na okres 3 miesięcy.

W wyni­ku dosko­na­le pro­wa­dzo­nej pra­cy ope­ra­cyj­nej, funk­cjo­na­riu­sze z komi­sa­ria­tu na Białołęce już dwa dni po tym zda­rze­niu usta­li­li i zatrzy­ma­li pozo­sta­ły dwóch podej­rze­wa­nych. 58-lat­ni Edward B. i 37-lat­ni Daniel B. usły­sze­li już zarzu­ty za roz­bój. Decyzją sądu wobec podej­rza­nych Edwarda B. i Daniela B. został zasto­so­wa­ny śro­dek zapo­bie­gaw­czy w posta­ci tym­cza­so­we­go aresztu.

Sprawa będzie mia­ła swój finał w sądzie. Za roz­bój gro­zi kara do 12 lat więzienia.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.