Pierwsza z ocalonych kołysanek! Dzięki Wam! [WIDEO]

Pod koniec zeszłego roku pisal­iśmy o pro­jek­cie Kołysan­ki niedzisiejsze. Dzię­ki duże­mu wspar­ciu Naszych Czytel­ników udało się zebrać kwotę potrzeb­ną do ocale­nia starych, pięknych kołysanek. Pro­jekt objęliśmy patronatem medi­al­nym.

Dziś wracamy do pro­jek­tu. Ane­ta zaprezen­towała pier­wszą, kołysankę “Synku”.

Czer­wiec 2015. Wieś Cud­nów za Radomiem. Smut­na uroczys­tość pogrze­bowa. Z pośród dźwięków koś­ciel­nych dzwonów , pieśni pożeg­nal­nych wyraźnie sły­chać jeden moc­ny, piękny głos kobiecy. To pani Krysty­na Koł­tun. Szwacz­ka. Dla niej „bogactwem życia i duszy jest wiara w Boga i mod­l­it­wa, choć los nie był dla niej łaskawy“‘. Wspól­ny spac­er, herba­ta i tomik jej poezji z dedykacją. A w nim stara kołysan­ka która znalazła swo­je miejsce w pro­jek­cie KOŁYSANKI NIEDZISIEJSZE. Aranżacji muzy­cznej pod­jął się znany muzyk Wik­tor Tatarek.”- zdradza Ane­ta w roz­mowie z Warsza­wą w Pigułce

Aneta Strzeszewska i Krystyna Kołtun podczas prac nad piosenką. Archiwum prywatne

Ane­ta Strzeszews­ka i Krysty­na Koł­tun pod­czas prac nad piosenką. Archi­wum pry­watne

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.