Pies biegał po stacji Świętokrzyska! O mało co nie wpadł na tory! [WIDEO]

Około godzi­ny 15.00 na sta­cji Świętokrzyska mia­ło miej­sce nie­ty­po­we zda­rze­nie. Po pero­nie bie­gał pies. Nasz repor­ter, wraz z inny­mi pasa­że­ra­mi zła­pał czwo­ro­no­ga. Jak się oka­za­ło uciekł z jed­ne­go z miesz­kań nieopodal.


„Wracałem wła­śnie z Centrum. Chciałem już jechać do domu, ale po dro­dze, na sta­cji Świętokrzyska zauwa­ży­łem, że pies bez smy­czy bie­ga po pero­nie. Był bar­dzo zestre­so­wa­ny. Próbował sko­czyć kil­ka­krot­nie na tory” – rela­cjo­nu­je nasz reporter.
„Wspólnie z pasa­że­ra­mi uda­ło nam się go zła­pać i zaczę­li­śmy szu­kać jakiś danych. Na szczę­ście na obro­ży miał numer tele­fo­nu do wła­ści­ciel­ki. Kobieta była w szo­ku. Z powo­du stre­su pomy­li­ła dwa razy sta­cję więc przy­by­ła jej kole­żan­ka. Jak się oka­za­ło pies zszedł z 11 pię­tra! Wabi się Filip, a to w jaki spo­sób wymknął się z domu, pew­nie na zawsze pozo­sta­nie jego tajem­ni­cą”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.