Po naszym artykule Stołeczny Konserwator Zabytków zleca kontrolę w szklarniach Ulrychów

Po naszej publi­ka­cji o roz­biór­ce szklar­ni Ulrychów na war­szaw­skiej Woli, Stołeczny Konserwator Zabytków prze­pro­wa­dzi kontrolę.

Fot. Warszawa w Pigułce / BIP

„Kontrolę zapla­no­wa­li­śmy na poło­wę przy­szłe­go tygo­dnia” – mówi nam Michał Krasucki, p.o. Stołecznego Konserwatora Zabytków – „Sprawdzimy czy pra­ce nie są samo­wol­ne. Przeprowadzone zosta­ną też oglę­dzi­ny pod kątem zmia­ny pro­jek­tu, ponie­waż o to wystę­pu­je inwe­stor”.

Jeszcze przed świę­ta­mi miesz­kań­cy Woli alar­mo­wa­li, że zza ogro­dzo­nych zabyt­ko­wych szklar­ni Ulrychów docho­dzi dźwięk tłu­czo­ne­go szkła. Właściciel mógł to zro­bić, ponie­waż okna i tak były już znisz­czo­ne. Zgoda kon­ser­wa­to­ra prze­wi­du­je m.in. wymia­nę szkła i zmia­nę kon­struk­cji świe­tli­ków. Nie było nato­miast zgo­dy na roz­biór­kę murów, a o to naj­więk­sze oba­wy mają spo­łecz­ni­cy i rad­ni, któ­rzy chcą dowie­dzieć się, jaki jest obec­ny stan obiektu.

Niepokojące infor­ma­cje dotar­ły do Anety Skubidy, rad­nej dziel­ni­cy Wola. Napisała inter­pe­la­cję w tej spra­wie z proś­bą o wyja­śnie­nie. Okazało się, że decy­zja zosta­ła wyda­na z upo­waż­nie­nia Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zatwierdzono pro­jekt, udzie­la­jąc jed­no­cze­śnie pozwo­le­nia na „zmia­nę spo­so­bu użyt­ko­wa­nia dwóch szklar­ni z prze­zna­cze­niem na funk­cję han­dlo­wo-usłu­go­wą z ele­men­ta­mi edu­ka­cyj­no-wysta­wo­wy­mi wraz z prze­bu­do­wą, pod­nie­sie­niem pozio­mu posadz­ki i pod­wyż­sza­niem dachu”.

Biuro Prasowe Wola Parku odma­wia komen­ta­rza w tej spra­wie, zaprze­cza jed­nak, jako­by w tym miej­scu miał powstać mar­ket. W zało­że­niu ma być to prze­strzeń han­dlo­wo-usłu­go­wa, któ­ra stać ma się jed­no­cze­śnie miej­scem w któ­rym mogą spo­ty­kać się miesz­kań­cy Woli. Biuro pra­so­we pod­kre­śli­ło rów­nież, że wszyst­kie pra­ce pro­wa­dzo­ne są zgod­nie z wytycz­ny­mi kon­ser­wa­to­ra zabyt­ków. Czy tak jest w isto­cie? Michał Krasucki spraw­dzi to osobiście.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.