Pobili go dwa razy. Za drugim wciągnęli do toalety i okładali pięściami, a potem okradli [WIDEO]

Śródmiejscy poli­cjan­ci zatrzy­ma­li kolej­ną oso­bę podej­rza­ną o udział w roz­bo­ju, do któ­re­go doszło w lip­cu tego roku. Sprawcy dwu­krot­nie pobi­li swo­ją ofia­rę, a następ­nie zabra­li jej saszet­kę i rekla­mów­kę wraz z zawartością.

Do zda­rze­nia doszło w lip­cu tego roku w pobli­żu dwor­ca cen­tral­ne­go. To wte­dy do pokrzyw­dzo­ne­go pode­szło trzech napast­ni­ków, któ­rzy jak wyni­ka z jego rela­cji rzu­ci­li się na nie­go z pię­ścia­mi zabie­ra­jąc rekla­mów­kę wraz z jej zawartością.

Chwilę póź­niej napast­ni­cy zaata­ko­wa­li raz jesz­cze wcią­gnę­li pokrzyw­dzo­ne­go do ulicz­nej toa­le­ty tam bijąc pię­ścia­mi po gło­wie tym razem zabra­li saszet­kę z tele­fo­nem, power ban­kiem, słu­chaw­ka­mi oraz inny­mi przedmiotami.

Wyjaśnieniem spra­wy i zatrzy­ma­niem podej­rze­wa­nych o to prze­stęp­stwo osób zaję­li się poli­cjan­ci ze śród­miej­skie­go wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko życiu. To oni po wni­kli­wej ana­li­zie nagrań z moni­to­rin­gu zale­d­wie kil­ka dni od zda­rze­nia usta­li­li dane per­so­nal­ne jed­nej z osób zamie­sza­nych w to prze­stęp­stwo i zatrzy­ma­li Jarosława S.

36-latek usły­szał zarzut roz­bo­ju i na wnio­sek pro­wa­dzą­cej w tej spra­wie śledz­two Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ został tym­cza­so­wo aresz­to­wa­ny na 3 miesiące.

Wczoraj poli­cjan­ci zatrzy­ma­li kolej­ną oso­bę podej­rza­ną o udział w tym prze­stęp­stwie. W spra­wie 33-let­nie­go Marcina S. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ rów­nież wystą­pi­ła do sądu o jego tym­cza­so­we aresztowanie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.