Podejrzany o oszustwa „na policjanta”. Rozpoznajecie go?

Śródmiejscy poli­cjan­ci pro­wa­dzą postę­po­wa­nie doty­czą­ce oszu­stwa meto­dą „na poli­cjan­ta”. Kamery moni­to­rin­gu zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek praw­do­po­dob­ne­go spraw­cy tego prze­stęp­stwa, któ­ry dopro­wa­dził pokrzyw­dzo­ną do nie­ko­rzyst­ne­go roz­po­rzą­dza­nia swo­im mie­niem na kwo­tę 15.000 złotych.

Policjanci ze śród­miej­skie­go wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie oszu­stwa meto­dą „na poli­cjan­ta”. Do pokrzyw­dzo­nej zadzwo­nił męż­czy­zna poda­ją­cy się za kurie­ra i zapy­tał o jej adres zamiesz­ka­nia. Chwilę póź­niej do kobie­ty zadzwo­nił inny męż­czy­zna poda­ją­cy się za poli­cjan­ta z komen­dy przy ul. Wilczej i popro­sił o pomoc w zatrzy­ma­niu oszu­stów, któ­rzy dzia­ła­ją w ban­ku. Mężczyzna wmó­wił kobie­cie, że jej pie­nią­dze są zagrożone.

Pokrzywdzona zgo­dzi­ła się na współ­pra­cę i na pole­ce­nie rze­ko­me­go poli­cjan­ta zapa­ko­wa­ła w rekla­mów­kę biżu­te­rię, swo­ją kar­tę ban­ko­ma­to­wą z pinem i prze­ka­za­ła je w miesz­ka­niu męż­czyź­nie, któ­ry do niej przy­szedł. Oszust popro­sił pokrzyw­dzo­ną żeby przez kil­ka dni nie infor­mo­wa­ła niko­go o pro­wa­dzo­nej „akcji”. Kiedy kobie­ta uda­ła się do ban­ku dowie­dzia­ła się, że na jej kon­cie brak środ­ków, spraw­cy wypła­ci­li wszyst­kie jej pie­nią­dze tj. 10.000 zł

Kamery moni­to­rin­gu zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek praw­do­po­dob­ne­go spraw­cy tego prze­stęp­stwa. Każdy, kto roz­po­zna­je tego męż­czy­znę pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z poli­cjan­ta­mi z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Dzielnej 12.

Informacje powo­łu­jąc się na numer spra­wy KRP-PM-I-2644/16 moż­na prze­ka­zać dzwo­niąc na numer 2260 383 92, albo w for­mie elek­tro­nicz­nej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.