Podróż w czasie po starej Warszawie w wirtualnej rzeczywistości. Za darmo! [WIDEO]

Technologia Virtual Reality zawi­ta­ła do Pałacu Kultury. HoryzontHistorii to pro­jekt, dostar­cza­ją­cy jego użyt­kow­ni­kom nie­za­po­mnia­nych wra­żeń z moż­li­wo­ści podró­żo­wa­nia w cza­sie i zoba­cze­nia w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, jak zmie­nia­ła się Warszawa na prze­strze­ni dziejów.

„Przygoda roz­po­czy­na się na tara­sie wido­ko­wym 30 pię­tra Pałacu Kultury i Nauki. Z tego miej­sca prze­no­si­my się w doli­nę Wisły pra­wie tysiąc lat wstecz, do XI w. Podróżując wehi­ku­łem odwie­dza­my róż­ne stu­le­cia, aż do 1944 roku, a każ­dy z tych histo­rycz­nych okre­sów ma nie­spo­dzian­kę dla odkryw­cy – dodat­ko­wo wbu­do­wa­ną grę VR” – twier­dzi Pałac Kultury i Nauki, któ­ry zapra­sza na wyda­rze­nie – „W tej histo­rycz­nej przy­go­dzie towa­rzy­szy nam, brzmią­cy nie­co legen­dar­nie W.A.R.S. Opowiada o epo­ce, do któ­rej przy­by­li­śmy wehi­ku­łem cza­su i udzie­la wszel­kich porad w podróży.”

Pałac Kultury i Nauki zapra­sza na dar­mo­we testy w dniach 12 -15 maja br.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.