Za niespełna tydzień odbędzie się pogrzeb mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

24 kwiet­nia o godzi­nie 15:00 na war­szaw­skim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbę­dzie się Pogrzeb mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

12651075_1129882903689998_6916708664900279570_n

Fot. Facebook

„Po 65 latach, wyklę­ty z naka­zu sowiec­kich oku­pan­tów, zamor­do­wa­ny przez zdraj­ców naro­du, major Zygmunt Szendzielarz “Łupaszka”, spo­cznie w poświę­co­nej zie­mi na woj­sko­wym cmen­ta­rzu powąz­kow­skim w Warszawie.

Bohater nie­złom­ny w wal­ce z komu­ni­stycz­nym złem, bro­nią­cy hono­ru i wol­no­ści Rzeczpospolitej zosta­nie odpro­wa­dzo­ny na wiecz­ny spoczynek. 
Jego szcząt­ki, zgod­nie z woj­sko­wym cere­mo­nia­łem, w uro­czy­stym kon­duk­cie, w obec­no­ści naj­wyż­szych władz Rzeczpospolitej, zosta­ną prze­wie­zio­ne na lawe­cie uli­ca­mi Warszawy.
Niech ta ostat­nia dro­ga będzie wspól­nym hoł­dem Polaków zło­żo­nym ich boha­ter­skie­mu obroń­cy. Bądźmy tam, wte­dy, razem.” – napi­sa­ła Halina Morawska sio­strze­ni­ca mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

Złożenie cia­ła poprze­dzi Msza żałob­na pod prze­wod­nic­twem Biskupa Polowego Józefa Guzdka, któ­ra roz­pocz­nie się o godzi­nie 15.00 w koście­le pw. Św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.