Policja poszukuje Mahometa El Mabruk. Widzieliście go?

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu na Białołęce poszu­ku­ją 59-let­nie­go oby­wa­te­la Libii – Mahomet EL MABRUK. Mężczyzna ści­ga­ny jest listem goń­czym wyda­nym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia celem odby­cia kary pozba­wie­nia wolności.

Fot. KSP

Funkcjonariusze zwra­ca­ją się z proś­bą do wszyst­kich, któ­rzy zna­ją miej­sce poby­tu poszu­ki­wa­ne­go o kon­takt z Wydziałem Kryminalnym pod nume­rem tele­fo­nu 22 603−52−18, 22 603−52−35, Oficerem Dyżurnym KP Warszawa Białołęka 22 603−51−30, 22 603−51−31 lub z naj­bliż­szą jed­nost­ką Policji. Informacje moż­na tak­że prze­ka­zy­wać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: oficer.​prasowy.​krp6​@​ksp.​policja.​gov.​pl

Policjanci jed­no­cze­śnie zapew­nia­ją o utrzy­ma­niu tajem­ni­cy, co do oso­by infor­mu­ją­cej ( art. 280 § 2 kpk ).

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.