Policja szuka go w związku z pobiciem

Policjanci z Komisariatu na Targówku pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie uszko­dze­nia cia­ła. Do zda­rze­nia doszło w dniu 27 maja 2017 roku oko­ło godz. 19.00 na skrzy­żo­wa­niu ul. Łabiszyńskiej i Kondratowicza. Kamery moni­to­rin­gu zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek praw­do­po­dob­ne­go spraw­cy tego przestępstwa.

Fot. KSP

Do zda­rze­nia z udzia­łem pokrzyw­dzo­ne­go doszło w dniu 27 maja 2017 r. oko­ło godz. 19.00 przy skrzy­żo­wa­niu uli­cy Łabiszyńskiej i Kondratowicza. Sprawca uszko­dze­nia cia­ła jest praw­do­po­dob­nie w wie­ku oko­ło 20–30 lat. W dniu zda­rze­nia ubra­ny był w bia­łą koszul­kę z krót­kim ręka­wem oraz nie­bie­skie jeansy.

Każdy, kto roz­po­zna­je tego męż­czy­znę pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z Dyżurnym Komisariatu Policji Warszawa Targówek z sie­dzi­bą jed­nost­ki przy ul. Chodeckiej 3/5, bądź pod cało­do­bo­wym nume­rem tele­fo­nu (22) 603−81−71 lub poli­cjan­tem pro­wa­dzą­cym tę spra­wę pod nr tel. 502−713−595, powo­łu­jąc się na numer SWD- 23265017.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.