Policja ukarała 12 taksówkarzy mandatami za zbyt powolną jazdę. 8 stanie przed sądem

Policja posta­no­wi­ła uka­rać kie­row­ców tak­só­wek za zbyt powol­ną jaz­dę i utrud­nie­nie ruchu. Dwunastu dosta­ło man­da­ty kar­ne, a ośmiu odmó­wi­ło ich przy­ję­cia. W związ­ku z tym sta­ną oni przed sądem.

Fot. Pixabay / grafika: Warszawa w Pigułce

Fot. Pixabay / gra­fi­ka: Warszawa w Pigułce

Protest trwał przez pięć godzin, ale utrud­nie­nia trwa­ły jesz­cze przez kil­ka następ­nych. Taksówkarze od godz. 7.00 do 12.00, z pię­ciu róż­nych miejsc w sto­li­cy kie­ro­wa­li się do cen­trum. Jechali bar­dzo wol­no powo­du­jąc ogrom­ne utrud­nie­nia w ruchu. Domagali się zmia­ny pra­wa w kwe­stii prze­wo­zu osób. Policja nie sta­ła bez­czyn­nie. Zgodnie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem wysta­wi­ła tak­sów­ka­rzom mandaty:

„Dwunastu kie­row­ców zosta­ło uka­ra­nych man­da­tem kar­nym w wyso­ko­ści 200 zł i 2 pkt. kar­nych. Ośmiu nie przy­ję­ło man­da­tu, skie­ro­wa­li­śmy więc wnio­ski do sądu rejo­no­we­go. Kilku kie­row­ców zosta­ło rów­nież pouczo­nych” - mówi Robert Opas z Komendy Stołecznej Policji. Jak doda­je poli­cjan­ci sta­ra­ją się jak naj­czę­ściej korzy­stać z poucze­nia, ale kie­row­cy jadą­cy lewym pasem z pręd­ko­ścią 10 km/h, nie tyl­ko łamią prze­pi­sy, ale powo­du­ją rów­nież duże utrud­nie­nia w ruchu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.