Policjanci zlikwidowali plantację marihuany

Stołeczni poli­cjan­ci z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią nar­ko­ty­ko­wą zli­kwi­do­wa­li plan­ta­cję kono­pi, któ­ra znaj­do­wa­ła się w miej­sco­wo­ści na tere­nie powia­tu gar­wo­liń­skie­go. Dzięki funk­cjo­na­riu­szom na rynek nie tra­fi ponad 1.700 por­cji mari­hu­any, któ­ra mia­ła powstać z rosną­cych tam roślin. Do spra­wy zatrzy­ma­no dwóch męż­czyzn, któ­rzy usły­sze­li już zarzu­ty i zosta­li tym­cza­so­wo aresz­to­wa­ni przez sąd.

1-62481

Fot. KSP

Działania poli­cjan­tów z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią nar­ko­ty­ko­wą mia­ły miej­sce kil­ka dni temu w miej­sco­wo­ści na tere­nie powia­tu gar­wo­liń­skie­go. Funkcjonariusze uzy­ska­li infor­ma­cjębh, że w jed­nym z budyn­ków miesz­kal­nych może być upra­wia­na mari­hu­ana. Kiedy poli­cjan­ci weszli do środ­ka, w kil­ku pomiesz­cze­niach zna­leź­li 38 donic z krze­wa­mi kono­pi oraz susz roślin­ny. Jeden z pokoi był spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­ny do upra­wy roślin i wypo­sa­żo­ny w spe­cja­li­stycz­ny sprzęt, mię­dzy inny­mi: lam­py grzew­cze oraz wen­ty­la­to­ry. Policjanci zasta­li tam dwóch męż­czyzn, któ­rzy zosta­li zatrzymani.

Zabezpieczone krze­wy zosta­ły prze­ka­za­ne do badań. Z opi­nii bie­głych wyni­ka, że gdy­by zosta­ły pod­da­ne dal­sze­mu pro­ce­so­wi, moż­na było­by z nich wytwo­rzyć ponad 1.700 por­cji narkotyków.

Zatrzymani przez poli­cjan­tów męż­czyź­ni zosta­li dopro­wa­dze­ni do gar­wo­liń­skiej pro­ku­ra­tu­ry, gdzie usły­sze­li zarzu­ty. 34-let­ni Paweł S. oraz 22-let­ni Maciej Ż. odpo­wie­dzą za wytwa­rza­nie środ­ków odu­rza­ją­cych znacz­nej ilo­ści i upra­wę kono­pi. 34-latek usły­szał tak­że zarzut za posia­da­nie mari­hu­any. Za te prze­stęp­stwa gro­zi co naj­mniej 3-let­ni pobyt w więzieniu.

Fot. KSP

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.