Policyjna akcja „EDWARD” już 21 września

21 wrze­śnia funk­cjo­na­riu­sze Komendy Stołecznej Policji włą­czą się w dru­gą edy­cję akcji pod nazwą „EDWARD”, czy­li Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych. Działania będą koor­dy­no­wa­ne przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego „TISPOL”. Akcja zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na pod­czas obcho­dów Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Fot. Pixabay

W czwar­tek 21 wrze­śnia poli­cjan­ci wydzia­łu ruchu dro­go­we­go KSP prze­pro­wa­dzą na tere­nie gar­ni­zo­nu sto­łecz­ne­go dzia­ła­nia zwią­za­ne z obcho­da­mi Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Tego dnia we wszyst­kich euro­pej­skich kra­jach zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na dru­ga edy­cja akcji pod nazwą „EDWARD”, czy­li Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych. Podczas 24-godzin­nej służ­by funk­cjo­na­riu­sze ruchu dro­go­we­go państw człon­kow­skich TISPOL oraz inne służ­by dzia­ła­ją­ce w obsza­rze bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go będą dba­ły o to, aby śmier­tel­nych zda­rzeń na dro­gach było jak najmniej.

Warto wspo­mnieć, że w ubie­głym roku ope­ra­cja „EDWARD” oka­za­ła się dużym suk­ce­sem. Na dro­gach 30 państw, któ­re wzię­ły udział w dzia­ła­niach, zgi­nę­ły w tym dniu 43 oso­by, czy­li o 39% mniej niż w ana­lo­gicz­nym dniu roku 2015. W 2016 roku w 19 pań­stwach w tym dniu nie odno­to­wa­no wypad­ków ze skut­kiem śmier­tel­nym. W Polsce nato­miast 21 wrze­śnia 2016 r. zgi­nę­ło aż 9 osób.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.