Polska zagrożona terroryzmem? Zamachowiec z Luwru wysłał do Polski pieniądze

Abdullah Reda al-Hamamy, Egipcjanin, któ­ry rzu­cił się na żoł­nie­rzy w pobli­żu Luwru wysy­łał pie­nią­dze do swo­je­go roda­ka miesz­ka­ją­ce­go w Polsce. O spra­wie poin­for­mo­wał „Le Figaro”.

Fot. Pixabay

Przekazy wyko­na­ne za pomo­cą Western Union na łącz­ną kwo­tę 5000 Euro wyko­na­no 31 stycz­nia i 1 lute­go. Służby zna­ją per­so­na­lia oso­by do któ­rej tra­fi­ły pie­nią­dze. Nieznane są jed­nak powią­za­nia pomię­dzy męż­czy­zna­mi tym, bar­dziej, że zatrzy­ma­ny odma­wia skła­da­nia zeznań. Twierdzi tyl­ko, że jego celem nie było zabi­cie kogo­kol­wiek, ale obla­nie far­bą dzieł w Luwrze w pro­te­ście prze­ciw­ko udzia­le Francji w kon­flik­cie w Syrii.

Z rela­cji poli­cji wyni­ka, że napast­nik uzbro­jo­ny w dwie macze­ty, rzu­cił się na czte­ro­oso­bo­wy patrol żoł­nie­rzy z okrzy­kiem „Allah Akbar”. Żołnierze odda­li kil­ka strza­łów, a nie­do­szły zama­cho­wiec został cięż­ko ran­ny i nadal prze­by­wa w szpitalu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.