500+ w Warszawie: 62 proc. wniosków elektronicznych będzie odrzucona?

W Warszawie do tej pory zło­żo­no ponad 40 tys. wnio­sków, z cze­go bli­sko 26 tys. w wer­sji elek­tro­nicz­nej. 14 tys. wnio­sków w wer­sji papie­ro­wej przy­ję­ły Punkty Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Warszawiacy chęt­nie korzy­sta­ją z wysy­ła­nia wnio­sków za pośred­nic­twem ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej – w ten spo­sób wpły­nę­ło ponad 60% wszyst­kich for­mu­la­rzy. Niestety, wła­śnie te wnio­ski zawie­ra­ją naj­wię­cej błę­dów. Rządowy sys­tem nie „wychwy­tu­je” błę­dów we wnio­skach wypeł­nia­nych przez rodzi­ców. Analiza zna­czą­cych błę­dów wystę­pu­ją­cych w pró­bie 1600 wnio­sków, któ­re spły­nę­ły poprzez sys­te­my ban­ko­we, wyka­za­ła, że oko­ło 62% z nich zawie­ra nie­kom­plet­ne dane, przede wszyst­kim: brak wska­za­nia pierw­sze­go dziec­ka w skła­dzie rodzi­ny, w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o świad­cze­nie na dru­gie i kolej­ne dziec­ko, brak wska­za­nia współ­mał­żon­ka w skła­dzie rodzi­ny, brak nume­ru PESEL człon­ków rodzi­ny, adres zamiesz­ka­nia wnio­sko­daw­cy nie zga­dza się z adre­sem orga­nu wła­ści­we­go, nie­kom­plet­ne dane tele­adre­so­we wnioskodawcy.

Błędy unie­moż­li­wia­ją pozy­tyw­ne roz­pa­trze­nie wnio­sku, ponie­waż urzęd­nik nie może bez powyż­szych infor­ma­cji usta­lić, czy dana oso­ba jest upraw­nio­na do świad­cze­nia wycho­waw­cze­go. Sytuacja ta opóź­nia wyda­wa­nie decy­zji przy­zna­ją­cych świad­cze­nia. Przypomnijmy, bur­mi­strzo­wie dziel­nic wzmoc­ni­li pra­cę przy świad­cze­niach wycho­waw­czych oko­ło 100 nowy­mi pra­cow­ni­ka­mi. Jednakże dziel­ni­ce w związ­ku z błę­da­mi w for­mu­la­rzach, zgła­sza­ją koniecz­ność zatrud­nie­nia dodat­ko­wych osób do wery­fi­ka­cji nie­kom­plet­nych wnio­sków wypeł­nia­nych elek­tro­nicz­nie. Samorząd Warszawy liczy, że ogól­no­pol­ski sys­tem zosta­nie popra­wio­ny, w prze­ciw­nym razie więk­szość wnio­sko­daw­ców będzie musia­ła kory­go­wać zło­żo­ne dokumenty.

Warszawa ma ułatwienie
„Apelujemy do miesz­kań­ców, aby dokład­nie wypeł­nia­li wnio­ski. Zachęcamy rów­nież do sko­rzy­sta­nia z for­mu­la­rza, któ­ry jest na stro­nie www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl. Ten wnio­sek wraz z kre­ato­rem „pod­po­wia­da”, jak go wypeł­nić. Dzięki temu spraw­dze­nie wnio­sku przez urzęd­ni­ka jest spraw­niej­sze, a wyda­wa­nie decy­zji szyb­sze” – mówi Włodzimierz Paszyński, zastęp­ca Prezydent m.st. Warszawy. Jest to pierw­sze i jedy­ne w Polsce tego typu narzę­dzie przy­go­to­wa­ne do wypeł­nia­nia wnio­sku w ramach pro­gra­mu Rodzina 500+. Wypełniony wnio­sek nale­ży wydru­ko­wać, pod­pi­sać, dołą­czyć nie­zbęd­ne doku­men­ty i zło­żyć w Punkcie Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+.

Skorzystaj ze stro­ny warszawarodzinna.um.warszawa.pl
Jak wypeł­nić wnio­sek, któ­re doku­men­ty trze­ba dołą­czyć, oraz gdzie i w jaki spo­sób nale­ży je zło­żyć – te waż­ne infor­ma­cje dla miesz­kań­ców sto­li­cy są na stro­nie www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl. Osoby, mają­ce skom­pli­ko­wa­ną sytu­ację rodzin­ną, będę mogły sko­rzy­stać z pomo­cy punk­tów przyj­mo­wa­nia wnio­sków w Urzędach Dzielnic, wła­ści­wych dla ich miej­sca zamieszkania.

Złożone wnio­ski roz­pa­tru­ją Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędach Dzielnic. Mogą one pro­sić o popra­wę, uzu­peł­nie­nie doku­men­tów, wyja­śnie­nia. Zgodnie z usta­wą, oso­by otrzy­ma­ją świad­cze­nie w ter­mi­nie do trzech mie­się­cy od zło­że­nia wniosku.

Szkoły, przed­szko­la i żłobki
W Warszawie od 1 kwiet­nia wypeł­nio­ny i pod­pi­sa­ny wnio­sek moż­na skła­dać w punk­tach przyj­mo­wa­nia wnio­sków Rodzina 500+ nie tyl­ko w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, ale rów­nież w gim­na­zjach, szko­łach pod­sta­wo­wych, przed­szko­lach i żłob­kach. Punkty przyj­mo­wa­nia wnio­sków w pla­ców­kach oświa­to­wych dzia­ła­ją od 1 kwiet­nia do 1 lip­ca, czy­li w okre­sie, kie­dy moż­na spo­dzie­wać się naj­więk­sze­go zain­te­re­so­wa­nia rodzi­ców. Łącznie jest to bli­sko 700 punk­tów. Lista punk­tów, z aktu­ali­zo­wa­ny­mi godzi­na­mi przyj­mo­wa­nia wnio­sków, jest na stro­nie www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl

Wnioski moż­na wysłać za pośred­nic­twem sys­te­mów elek­tro­nicz­nych, któ­rych dzia­ła­nie powin­no zapew­nić Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są to oprócz ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej, por­tal Emp@tia, Platforma Usług Elektronicznych – PUE (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), ePU­AP. Do tego nie­zbęd­ne jest posia­da­nie pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go lub pro­fi­lu zaufa­ne­go ePUAP.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych baz, pro­gram Rodzina 500+ może doty­czyć oko­ło 150 tysię­cy dzie­ci w Warszawie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.