Ponad ćwierć mld zł. Tyle wynoszą długi warszawskich alimenciarzy

Z danych Krajowego Rejestru Sądowego wyni­ka, że war­sza­wia­cy zale­ga­ją z ali­men­ta­mi na kwo­tę 266 mln zł. Dług dla całe­go Mazowsza to ponad miliard złotych.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Mazowieckie to naj­bar­dziej zadłu­żo­ne woje­wódz­two jeże­li cho­dzi o ali­men­ty. Swoich zobo­wią­zań nie pła­ci 32 272 dłuż­ni­ków. W Warszawie jest ich dokład­nie 9 044.

Do rekor­dzi­sty im jed­nak dale­ko. Średnio zadłu­że­nie w woj. mazo­wiec­kim wyno­si bowiem 31 909 zł. 46-let­ni miesz­ka­niec Podkarpacia do któ­re­go nale­ży nie­chlub­ny tytuł zale­ga aż 537 000 zł. Uchylanie się od pła­ce­nia ali­men­tów to czę­sto zwy­kła zło­śli­wość. Trzeba jed­nak pamię­tać, że to okra­da­nie wła­sne­go dziec­ka, na któ­re powi­nien łożyć zarów­no ojciec, jak i matka.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.