Popełnili wykroczenia. Za karę… jedli cytryny

Nietypowe dzia­ła­nia prze­pro­wa­dzi­li pia­se­czyń­scy poli­cjan­ci z wydzia­łu ruchu dro­go­we­go. Wspólnie z ucznia­mi III kla­sy mun­du­ro­wej z Liceum Ogólnokształcącego w Tarczynie pro­wa­dzi­li kon­tro­le ruchu dro­go­we­go. Sprawcy drob­nych wykro­czeń, tym razem zamiast man­da­tu musie­li… zjeść cytrynę.

Fot. KSP

Kilkadziesiąt skon­tro­lo­wa­nych pojaz­dów to efekt wczo­raj­szych dzia­łań poli­cjan­tów z wydzia­łu ruchu dro­go­we­go z Piaseczna, któ­rzy przy dro­dze kra­jo­wej numer „7” peł­ni­li służ­bę wspól­nie z kla­są mun­du­ro­wą Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie.

W ramach zajęć prak­tycz­nych ucznio­wie III kla­sy nie tyl­ko przy­glą­da­li się poli­cyj­nej pra­cy. W tym dniu spraw­cy nie­wiel­kich prze­kro­czeń pręd­ko­ści mogli liczyć na inny rodzaj „kary”, zamiast man­da­tu ucznio­wie wrę­cza­li takim kie­row­com cytry­nę! Były tak­że sło­dy­cze dla kie­row­ców, któ­rych zacho­wa­nie na dro­dze oce­nia­no jako wzorowe.

Kierowcy, któ­rzy zosta­li popro­sze­ni o przy­ję­cie i zje­dze­nie cytry­ny wyłącz­nie chwa­li pro­wa­dzo­ną akcję i pod­kre­śla­li bez wyjąt­ku, że w ich świa­do­mo­ści ta kara zosta­nie już na zawsze zapamiętana!

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.