Poszukiwany Wojciech Worotyński. Mężczyzna ścigany jest listem gończym

Policjanci z Wydziału Kryminalnego na Pradze Północ poszu­ku­ją Wojciecha Worotyńskiego. Mężczyzna ści­ga­ny jest listem goń­czym wyda­nym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe, celem odby­cia kary pozba­wie­nia wolności.

Fot; KSP

Fot; KSP

47-latek ostat­nio zamiesz­ki­wał w Warszawie, przy uli­cy Siennickiej.

Rysopis: Wzrost 171 cm., oczy kolo­ru brązowego.

Znak szcze­gól­ny: bli­zna przy pra­wym oku.

Funkcjonariusze zwra­ca­ją się z proś­bą do wszyst­kich, któ­rzy zna­ją miej­sce poby­tu poszu­ki­wa­ne­go o kon­takt pod nume­rem tele­fo­nu 22 603−84−10, 22 603−82−26, 22 603−75−55 lub z naj­bliż­szą jed­nost­ką Policji.

Informacje moż­na tak­że prze­ka­zy­wać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: oficer.​prasowy.​krp6​@​ksp.​policja.​gov.​pl

Policjanci jed­no­cze­śnie zapew­nia­ją o utrzy­ma­niu tajem­ni­cy, co do oso­by infor­mu­ją­cej ( art. 280 § 2 kpk ).

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.