Powstanie wodny park na Białołęce. Projekt z budżetu partycypacyjnego za mln zł!

To już pew­ne: powsta­nie duży plac zabaw wod­nych na Białołęce. Projekt zwy­cię­żył w budże­cie par­ty­cy­pa­cyj­nym, zdo­by­wa­jąc 2318 gło­sów. Jego koszt to milion złotych.

Park będzie mie­ścił się u zbie­gu ulic Modlińskiej i Klasyków, we wschod­niej czę­ści Parku Henrykowskiego. Dostępny będzie w godzi­nach 10.00−19.00, a po zmro­ku, jego część zamie­ni się w kolo­ro­wą fontannę.

„Wodny plac zabaw skła­da się z płyt­kiej niec­ki oraz róż­no­rod­nych urzą­dzeń try­ska­ją­cych woda” – zakła­da pro­jekt – „Nawierzchnia niec­ki wyko­na­na jest z anty­po­śli­zgo­we­go mate­ria­łu, a urzą­dze­nia z solid­nej sta­li, co gwa­ran­tu­je dłu­gą żywot­ność instalacji.

Wszystkim ste­ru­je kom­pu­ter – pro­gra­mo­wa­ne są godzi­ny funk­cjo­no­wa­nia pla­cu, a tak­że warun­ki pogo­do­we, w któ­rych ma być aktywny.
Tryskająca woda pocho­dzi z miej­skie­go wodo­cią­gu, jest fil­tro­wa­na i trak­to­wa­na środ­ka­mi che­micz­ny­mi – jak na base­nie – przez co jest bez­piecz­na i nie ma ryzy­ka poja­wie­nia się w niej nie­po­żą­da­nych bakterii.

Jako miej­sce reali­za­cji pro­jek­tu wybra­ny został Park Henrykowski leżą­cy mniej wię­cej w ser­cu dziel­ni­cy, dzię­ki cze­mu wszy­scy jej miesz­kań­cy będą mieć do nie­go podob­ną odległość. 
Posiada on dużo miej­sca na kolej­ne atrak­cje. W czę­ści urzą­dzeń zosta­nie zain­sta­lo­wa­ne kolo­ro­we oświe­tle­nie LEDowe ste­ro­wa­ne auto­ma­tycz­nie i plac zabaw sta­nie się po zmro­ku kolo­ro­wą fontanną.

Powierzchnia pla­cu zabaw wynie­sie 150 – 200m2.
Wokół niec­ki usta­wio­ne zosta­ną ław­ki oraz nie­wy­so­kie ogro­dze­nie, powsta­nie też toa­le­ta i przebieralnie.

Krzewy rosną­ce w miej­scu pla­no­wa­nej inwe­sty­cji zosta­ną prze­sa­dzo­ne w inny obszar par­ku, a przy pla­cu zabaw posa­dzo­ne zosta­ną ozdob­ne tra­wy”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.