Pożar w stadninie koni przy ulicy Dębowej [ZDJĘCIA]

O godzi­nie 2:13 do Stanowiska Kierowania KM PSP m. st. Warszawy wpły­nę­ło zgło­sze­nie o poża­rze w stad­ni­nie koni przy uli­cy Dębowej / Marmurowej. 

Po dojeź­dzie na miej­sce poża­ru stra­ża­cy z „dzie­siąt­ki” dołą­czy­li do dzia­ła­ją­cych na miej­scu zastę­pów z JRG Legionowo i OSP Jabłonna któ­re zasta­ły roz­wi­nię­ty pożar dużej hali do ćwi­czeń z jaz­dy kon­nej wraz ze skła­do­wa­ny­mi wewnątrz bela­mi sło­my i sia­na oraz przy­le­ga­ją­cych bez­po­śred­nio do niej pomiesz­czeń staj­ni gdzie znaj­do­wa­ły się konie. To wła­śnie ewa­ku­acja tych zwie­rząt sta­no­wi­ła prio­ry­tet dla ratow­ni­ków. W sumie ewa­ku­owa­no ok. 10 koni . Jednocześnie pro­wa­dzo­no dzia­ła­nia gaśni­cze aby zapo­biec roz­prze­strze­nie­niu się poża­ru na pozo­sta­łą część obiek­tu. Sukcesywnie na miej­sce akcji dojeż­dża­ły kolej­ne zastę­py z war­szaw­skich JRG 1 i SGSP oraz OSP Chotomów. Intensywne dzia­ła­nia szyb­ko ogra­ni­czy­ły powierzch­nię poża­ru, jed­nak nagro­ma­dzo­ne sia­no i sło­mę trze­ba było usu­nąć na zewnątrz obiek­tu i dokład­nie prze­lać wodą. W sumie w trwa­ją­cej ponad 3 godzi­ny akcji uczest­ni­czy­ło 10 zastę­pów gaśni­czych. Spaleniu ule­gła część hali, skła­do­wa­ne w niej bele sło­my i sia­na oraz trzy bok­sy dla koni. Niestety trzy konie ule­gły dość znacz­nym popa­rze­niom jed­nak nie groź­nym dla ich życia. Przyczyna poża­ru na chwi­lę obec­ną nie jest zna­na i wyja­śni ją poli­cyj­ne dochodzenie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.