Prestiżowe apartamenty nad brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego

Kompleks pre­sti­żo­wych apar­ta­men­tów z base­nem, Spa i restau­ra­cją poja­wi się nad Zalewem Zegrzyńskim. W inwe­sty­cji Portico Marina poja­wi się ogród, kort teni­so­wy, plac zabaw dla dzie­ci a nad brze­giem sta­nie pięk­na mari­na dla łódek odwie­dza­ją­cych gości. Inwestycja da zatrud­nie­nie gru­pie ponad 30 pracowników.

Fot. Materiały Prasowe

Budowa luk­su­so­we­go apar­ta­men­tow­ca wraz z mari­ną roz­pocz­nie zaraz po otrzy­ma­niu wyma­ga­nych zgód admi­ni­stra­cyj­nych. Koncepcja i pro­jekt buti­ko­wej zabu­do­wy apar­ta­men­tow­ca, w skład któ­re­go wej­dzie ok. 100 miesz­kań wraz z ogro­dem, są zgod­ne z aktu­al­nym pro­jek­tem MPZP.

„Budynek będzie jed­nym z bar­dziej pre­sti­żo­wych miejsc nad Zalewem Zegrzyńskim, w peł­ni wpi­su­ją­cym się w aurę ota­cza­ją­ce­go par­ku. Ciekawostką będzie moż­li­wość korzy­sta­nia z restau­ra­cji, ogro­du, cen­trum Spa przez oso­by z zewnątrz” – pod­kre­śla Steven Davis, z zarzą­du spół­ki reali­zu­ją­cej inwestycję.

Do zapro­jek­to­wa­nia inwe­sty­cji Portico Marina wybrał, dro­gą kon­kur­su, zna­ną bry­tyj­ską fir­mę Broadway Malyan, spe­cja­li­zu­ją­cą się w pro­jek­to­wa­niu inwe­sty­cji nad wodą. Projektant wraz z inwe­sto­rem zadba­li o odpo­wied­nią wyso­kość budyn­ków, wpi­su­jąc się w miej­sco­wy plan zabu­do­wy. Obok inwe­sty­cji zapla­no­wa­no miej­sca par­kin­go­we wraz z dostę­pem do linii brze­go­wej dla pie­szych. Mieszkańcy inwe­sty­cji będą mie­li do dys­po­zy­cji par­king pod­ziem­ny, co pozwo­li na ogra­ni­cze­nie ruchu pojaz­dów obok inwe­sty­cji. Inwestycja stwo­rzy moż­li­wość zatrud­nie­nia gru­py ponad 30 pracowników.

„Będziemy poszu­ki­wać spe­cja­li­stów – tech­ni­ków, ogrod­ni­ków, pra­cow­ni­ków restau­ra­cji i spa oraz ochro­ny kom­plek­su” – doda­je przed­sta­wi­ciel Portico Marina. Kompleks oto­czo­ny będzie z trzech stron ogro­dem a miesz­ka­nia będą wyjąt­ko­we – wszyst­kie z wido­kiem na pły­tę wody Zalewu Zegrzyńskiego.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.