Prezydent Andrzej Duda złożył kondolencje harcerzom

We wczo­raj­szej nawał­ni­cy zgi­nę­ło łącz­nie 5 osób, w tym dwie har­cer­ki. Prezydent Andrzej Duda zło­żył kon­do­len­cje har­ce­rzom w związ­ku z wczo­raj­szy­mi wydarzeniami. 

„Na ręce prze­wod­ni­czą­ce­go Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, dru­ha Grzegorza Nowika, w poczu­ciu głę­bo­kiej soli­dar­no­ści z rodzi­na­mi ofiar i poszko­do­wa­nych w nawał­ni­cy na obo­zie har­cer­skim w Suszku, prze­ka­zu­ję wyra­zy współczucia.

Wiadomość o dra­ma­cie, któ­ry wczo­raj się wyda­rzył, wywo­łu­je mój głę­bo­ki smu­tek i żal. Nie spo­sób wyobra­zić sobie, jak wiel­ki ból odczu­wa­ją w tym momen­cie bli­scy uczest­ni­ków obo­zu. W myślach i żało­bie łączę się zwłasz­cza z rodzi­na­mi dwóch har­ce­rek, któ­re tra­gicz­nie zgi­nę­ły ubie­głej nocy. W tych dra­ma­tycz­nych chwi­lach zapew­niam wszyst­kich Państwa o mojej modlitwie.

Wszystkim poszko­do­wa­nym życzę szyb­kie­go powro­tu do zdrowia.

Protektor nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza Granicami Kraju Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej” – czy­ta­my w piśmie od prezydenta

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.