Próbowano okraść nietrzeźwego. Pomogła mu Straż Miejska

Strażnicy miej­scy uję­li na gorą­cym uczyn­ku dwóch męż­czyzn, któ­rzy w sobo­tę wie­czo­rem usi­ło­wa­li okraść 27-let­nie­go prze­chod­nia. Sprawcy pró­bo­wa­li ścią­gnąć mu z pal­ca obrączkę.

Fot. Straż Miejska

Fot. Straż Miejska

Informacja o męż­czy­znach, któ­rzy wpro­wa­dzi­li do przej­ścia pod­ziem­ne­go przy ul. Targowej nie­trzeź­we­go prze­chod­nia, naj­praw­do­po­dob­niej z zamia­rem okra­dze­nia, wpły­nę­ła do stra­ży miej­skiej w sobo­tę ok. godz. 22.00. Gdy funk­cjo­na­riu­sze przy­by­li na miej­sce wska­za­ne przez ope­ra­to­ra moni­to­rin­gu miej­skie­go, zauwa­ży­li oso­by szar­pią­ce sto­ją­ce­go pod ścia­ną męż­czy­znę. Na widok mun­du­ro­wych oso­by te rzu­ci­ły się do uciecz­ki. Jedną z osób uję­tych oka­zał się 35-latek, dru­gą 16-latek. Poszkodowany potwier­dził, że są to oso­by, któ­re wpro­wa­dzi­ły go do przej­ścia pod­ziem­ne­go i usi­ło­wa­ły ścią­gnąć mu z pal­ca zło­tą obrącz­kę. Na miej­sce wezwa­no karet­kę pogo­to­wia, któ­ra zabra­ła poszko­do­wa­ne­go do szpi­ta­la. Sprawcy zosta­li prze­ka­za­ni policji.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.