Prowadził TIR-a po pijanemu. Zatrzymał go pracownik ochrony

Kolejny raz szyb­ka i zde­cy­do­wa­na reak­cja świad­ków pozwo­li­ła wyeli­mi­no­wać z ruchu nie­trzeź­we­go kie­ru­ją­ce­go. Tym razem pra­cow­nik ochro­ny wyczuł alko­hol od kie­ru­ją­ce­go TIR-em i natych­miast powia­do­mił dyżur­ne­go żyrar­dow­skiej komen­dy i unie­moż­li­wił kie­row­cy dal­szą jaz­dę. 42-lat­ko­wi gro­zi do 3 lat więzienia.

Fot. Policja Mazowiecka

Wczoraj po połu­dniu do dyżur­ne­go żyrar­dow­skiej komen­dy zadzwo­nił męż­czy­zna, któ­ry powie­dział, że ujął nie­trzeź­we­go kie­row­cę TIR-a.

Policjanci natych­miast poje­cha­li do Mszczonowa, gdzie pra­cow­nik ochro­ny unie­moż­li­wił jaz­dę 42-lat­ko­wi, od któ­re­go wyczuł alko­hol. Podejrzenie ochro­nia­rza potwier­dzi­ło bada­nie alko­ma­tem wyko­na­ne przez funk­cjo­na­riu­szy, któ­re wyka­za­ło pra­wie pro­mil alko­ho­lu w organizmie.

Kierujący renaul­tem stra­cił pra­wo jaz­dy, a za swój czyn odpo­wie przed sądem. Za jaz­dę samo­cho­dem w sta­nie nie­trzeź­wo­ści gro­zi mu do 3 lat więzienia.

Źródło: asp. Agnieszka Ciereszko/RJ

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.