Pruszków: tragiczna śmierć pielęgniarki. Przewróciła się na nią szafa

Do tra­gicz­ne­go zda­rze­nia doszło w Szpitalu Kolejowym w nocy z 3 na 4 paź­dzier­ni­ka. Na 43-let­nią pie­lę­gniar­kę prze­wró­ci­ła się sza­fa. Zmarła na miejscu.

Fot. Pixabay

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER”, któ­re zarzą­dza szpi­ta­lem w komu­ni­ka­cie potwier­dza, że wypad­ko­wi ule­gła pie­lę­gniar­ka dyżur­na. Udzielono jej natych­mia­sto­wej pomo­cy medycz­nej. Resuscytacja krą­że­nio­wo-odde­cho­wa była prze­pro­wa­dza­na przez ponad godzi­nę, ale nie uda­ło się prze­wró­cić akcji serca.

Jak pisze Jan Orgelbrand, czło­nek zarza­du, od cza­su roz­po­zna­nia spra­wy przez pro­ku­ra­tu­rę, zarząd nie będzie udzie­lał wyjaśnień.

Jak info­ror­mu­je tvn­war­sza­wa, pro­ku­ra­tu­ra pro­wa­dzi poste­po­wa­nie w kie­run­ku art. 220 K.K., któ­ry mówi o bez­pie­czeń­stwie i higi­nie pra­cy oraz z art. 155, czy­li nie­umyśl­ne­go spo­wo­do­wa­nia śmierci.

Zlecona jest też sek­cję zwłok kobie­ty. Na razie nikt nie usły­szał zarzu­tów w tej sprawie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.