Pruszków: tragiczna śmierć pielęgniarki. Przewróciła się na nią szafa

Do trag­icznego zdarzenia doszło w Szpi­talu Kole­jowym w nocy z 3 na 4 październi­ka. Na 43-let­nią pielęg­niarkę przewró­ciła się szafa. Zmarła na miejs­cu.

Fot. Pix­abay

Mazowieck­ie Cen­trum Reha­bil­i­tacji “STOCER”, które zarządza szpi­talem w komu­nika­cie potwierdza, że wypad­kowi uległa pielęg­niar­ka dyżur­na. Udzielono jej naty­ch­mi­as­towej pomo­cy medy­cznej. Resus­cy­tac­ja krąże­niowo-odd­e­chowa była przeprowadzana przez pon­ad godz­inę, ale nie udało się przewró­cić akcji ser­ca.

Jak pisze Jan Orgel­brand, członek zarzadu, od cza­su rozpoz­na­nia sprawy przez proku­raturę, zarząd nie będzie udzielał wyjaśnień.

Jak inforor­mu­je tvn­warsza­wa, proku­ratu­ra prowadzi postepowanie w kierunku art. 220 K.K., który mówi o bez­pieczeńst­wie i hig­inie pra­cy oraz z art. 155, czyli nieumyśl­nego spowodowa­nia śmier­ci.

Zle­cona jest też sekcję zwłok kobi­ety. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej spraw­ie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.