Przemyślana akcja 85-latki z Warszawy

Fot. KSP

Oszuści znów pla­no­wa­li wyłu­dzić pie­nią­dze od star­szej oso­by meto­dą „na poli­cjan­ta”. Tym razem jed­nak tra­fi­li na trud­ne­go prze­ciw­ni­ka. Metoda zawsze jest ta sama. Najpierw dzwo­ni rze­ko­my czło­nek rodzi­ny, któ­ry pro­si o pie­nią­dze ponie­waż zna­lazł się w nagłej, nie­bez­piecz­nej sytu­acji. Rozmowa nagle się ury­wa, a następ­nie dzwo­ni inna oso­ba, któ­ra poda­je się za poli­cjan­ta i pro­si o pomoc w roz­bi­ciu nie­bez­piecz­nej szaj­ki wyłu­dza­czy, któ­ra przed momen­tem się kontaktowała.

Zmanipulowana 85-lat­ka uda­ła się do ban­ku, aby tam, u rze­ko­mo tak­że bio­rą­cej udział w akcji kasjer­ki wypła­cić 20.000 zło­tych. Pieniądze te, jak wyni­ka­ło z zapew­nień oszu­sta mia­ły być fal­sy­fi­ka­ta­mi – poin­for­mo­wa­ła poli­cja. 85-lat­ka zorien­to­wa­ła się jed­nak, że wypła­co­ne bank­no­ty były ory­gi­nal­ne. Wyjawiła więc kasjer­ce, że wyda­ła jej złe bank­no­ty. Ta, widząc co się dzie­je zawia­do­mi­ła poli­cję. Po przy­by­ciu na miej­sce funk­cjo­na­riu­sze zasta­wi­li na oszu­stów zasadz­kę. Starsza Pani zadzwo­ni­ła do oszu­stów mówiąc, że pie­nią­dze ma już w domu i wyrzu­ci je przez okno o wska­za­nej godzi­nie. Mężczyźni przy­sta­li na tę propozycję.

Zgodnie z usta­le­nia­mi, o wska­za­nej godzi­nie pod­je­chał opel z któ­re­go wysiadł męż­czy­zna i ode­brał pacz­kę. Wtedy do akcji wkro­czy­li poli­cjan­ci, któ­rzy zatrzy­ma­li oszu­stów. Byli oni zasko­cze­ni nie tyl­ko tym, że ich aresz­to­wa­no, ale tak­że tym, że w tor­bie zna­la­zły się papie­ro­we ręcz­ni­ki. 26-let­ni Daniel M. i 23-let­ni Krystian M. usły­sze­li zarzut oszu­stwa. Byli już zna­ni poli­cji i wie­lo­krot­nie noto­wa­ni. Grozi im do 8 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.