„Przemyt i obrót narkotykami na wielką skalę”. Uderzenie w odłam grupy ożarowskiej [WIDEO Z AKCJI]

24 oso­by powią­za­ne m.in. z gru­pą oża­row­ską zatrzy­ma­li poli­cjan­ci CBŚP w Warszawie i na Mazowszu. Wszyscy trud­ni­li się prze­my­tem z Holandii i obro­tem nar­ko­ty­ka­mi na wiel­ką ska­lę. W ręce poli­cjan­tów wpadł m.in. kuzyn „Sajura”, jak rów­nież mał­żeń­stwo Wietnamczyków, zaopa­tru­ją­ce war­szaw­skie gru­py prze­stęp­cze w marihuanę.

Policjanci war­szaw­skie­go Zarządu CBŚP roz­pra­co­wu­jąc wspól­nie z pro­ku­ra­to­ra­mi Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie „gru­pę oża­row­ską” – jed­ną z naj­groź­niej­szych i naj­pręż­niej dzia­ła­ją­cych grup prze­stęp­czych z Warszawy od kil­ku mie­się­cy przy­glą­da­li się odła­mo­wi gru­py, trud­nią­cej się prze­my­tem narkotyków.

Śledczy usta­li­li, że gru­pa od kil­ku lat wyko­rzy­sty­wa­ła kanał prze­myt­ni­czy z Holandii do spro­wa­dza­nia mari­hu­any i kokainy.

Współpraca poli­cjan­tów CBŚP z pro­ku­ra­to­ra­mi zaowo­co­wa­ła zebra­niem wyczer­pu­ją­ce­go mate­ria­łu dowo­do­we­go pozwa­la­ją­ce­go na przed­sta­wie­nie zarzu­tów i zatrzy­ma­nie podej­rza­nych. Funkcjonariusze w sumie zatrzy­ma­li 24 oso­by, któ­re usły­sza­ły zarzu­ty prze­my­tu i wpro­wa­dze­nia do obro­tu co naj­mniej 100 kg mari­hu­any i koka­iny oraz tysię­cy table­tek ekstazy.

Wśród człon­ków tej gru­py były oso­by dobrze zna­ne orga­nom ści­ga­nia, wie­lo­krot­nie noto­wa­ne za cięż­kie prze­stęp­stwa kry­mi­nal­ne. Do ich zatrzy­ma­nia skie­ro­wa­no poli­cyj­nych anty­ter­ro­ry­stów. Jedną z nich był kuzyn „Sajura”, zatrzy­ma­ne­go przez CBŚP w czerw­cu tego roku. 40-let­ni Robert U. został zatrzy­ma­ny w miesz­ka­niu na war­szaw­skiej Ochocie.

Funkcjonariusze CBŚP pra­cu­jąc nad tą spra­wą uzy­ska­li też infor­ma­cje na temat mał­żeń­stwa naro­do­wo­ści wiet­nam­skiej, któ­re pod przy­kryw­ką legal­nie dzia­ła­ją­cej na tere­nie Wólki Kosowskiej fir­my, zaopa­try­wa­ło war­szaw­skie gru­py prze­stęp­cze w dosko­na­łej jako­ści mari­hu­anę. Przeszukanie zaj­mo­wa­nych przez ich fir­mę bok­su zaowo­co­wa­ło zabez­pie­cze­niem pie­nię­dzy, któ­re mogą pocho­dzić z han­dlu narkotykami.

Policjanci pod­czas zatrzy­mań zli­kwi­do­wa­li też nale­żą­cy do gru­py maga­zyn z nar­ko­ty­ka­mi, w któ­rym znaj­do­wa­ło się ponad 8 kg marihuany.

15 osób zosta­ło tym­cza­so­wo aresz­to­wa­nych, 7 zosta­ło obję­tych poli­cyj­nym dozo­rem. Za popeł­nio­ne prze­stęp­stwa gro­zi im kara do 15 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Na poczet gro­żą­cych im kar poli­cjan­ci zabez­pie­czy­li gotów­kę (zło­tów­ki, Euro i USD) o łącz­nej war­to­ści bli­sko pół milio­na złotych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.