Przyjeżdżasz z Łodzi? Masz komunikację za darmo

Zarząd Transportu Miejskiego pod­pi­sał umo­wę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Dzięki niej pasa­że­ro­wie któ­rzy kupią bilet ŁKA z Łodzi do sto­li­cy będą mogli na jego pod­sta­wie korzy­stać rów­nież z komu­ni­ka­cji miej­skiej w 1. stre­fie biletowej.

Fot. SKM

Fot. SKM

Wydaje się to fatal­nym pomy­słem i polem do nad­użyć. Dlaczego? Bilety ŁKA będą waż­ne przez 75 minut. Żeby móc z nich sko­rzy­stać, pasa­żer będzie musiał na odwro­cie dłu­go­pi­sem wpi­sać godzi­nę roz­po­czę­cia podró­ży (adno­ta­cja „waż­ny od godz.:”). Teoretycznie więc pasa­żer taki może pod­ró­zo­wać na bile­cie cały dzień. Wystarczy, że ma przy sobie długopis.

Poza tym cze­mu kie­dy war­sza­wiak jedzie do Łodzi nie ma takich samych przy­wi­le­jów? Czemu ludzie z Krakowa i Radomia musza pła­cić za bilet?

Pasażer z bile­tem jed­no­ra­zo­wym ŁKA na prze­jazd z Łodzi do Warszawy Zachodniej, Centralnej lub Wschodniej, po opusz­cze­niu dwor­ca będzie mógł na pod­sta­wie tego same­go bile­tu podró­żo­wać w 1. stre­fie bile­to­wej ZTM wszyst­ki­mi środ­ka­mi war­szaw­skiej komu­ni­ka­cji, czy­li auto­bu­sa­mi, tram­wa­ja­mi, pocią­ga­mi Szybkiej Kolei Miejskiej i metrem

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.